ပါေမာကၡ ဆတ္ထပြန္ ကူစ္ရီပိတာခ္ (Setthaporn Koosripitak)

ပါေမာကၡ ဆတ္ထပြန္ ကူစ္ရီပိတာခ္ (Setthaporn Koosripitak)

ႏိုင္ငံေတာ္ဆိုင္ရာ တယ္လီဆက္သြယ္ေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္

ေမြးသကၠရာဇ္ - ၃၁ ဇူလိုင္လ ၁၉၄၁

ပညာေရး
 • ႏိုင္ငံေရးသိပၸံဘြဲ႕ (ဂုဏ္ထူးဘြဲ႕) ၊ ခ်ဴလာလြန္ေခါင္ တကၠသိုလ္ (Chulalongkorn University) (၁၉၆၅)
 • ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး မဟာဘြဲ႕ (ဂုဏ္ထူး) ၊ အမ်ိဳးသားေရးရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပညာဌာန  (NIDA) (၁၉၆၈)
 • M.A. (ဖေရာ္ရီဒါ တကၠသိုလ္ (University of Florida)) ၊ စာတိုက္ႏွင့္ေၾကးနန္းဌာနအတြက္ ေတာ္ဝင္ထိုင္းအစိုးရပညာေတာ္သင္ဆု (၁၉၇၂)
 • ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသားေရးရာကာကြယ္ေရးေကာလိပ္ (NDC 7)
အလုပ္အေတြ႕အၾကံဳ
 • ကထိက ၊ အမ်ိဳးသားေရးရာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပညာဌာန (NIDA) (၁၉၆၈ - ၁၉၇၂)
 • စာတိုက္ႏွင့္ေၾကးနန္းဌာနထံ လႊဲေၿပာင္းခဲ့ၿပီး အေရးၾကီးရာထူးေနရာမ်ားထံ ခန္႔အပ္ခံရ (၁၉၇၂)
 • အတြင္းေရးမွဴးဌာန ၊ အစီအစဥ္ေရးဆြဲၿခင္းဌာနဆိုင္ရာ ဒါရိုက္တာ
 • ေရဒီယိုအသံလႈိင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈအစုိးရဌာန၏ ဒါရိုက္တာ ၊ လက္ေထာက္အေထြေထြဒါရိုက္တာ
 • အေထြေထြဒါရိုက္တာ ၊ စာတိုက္ႏွင့္ေၾကးနန္းဌာန (၁၉၉၇ - ၂၀၀၁)
အထူးဂုဏ္ထူးဘြဲ႕မ်ား
 • ဧည့္သည္ပါေမာကၡ ၊ သတင္းပညာႏွင့္အမ်ားၿပည္သူူဆက္သြယ္ေရးဌာန ၊ ထာန္မ္မာစတ္ တကၠသိုလ္ (Thammasat University) (၁၉၉၆)
 • ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသားေရးရာသုေတသနၿပဳေကာင္စီမွ ဆုေပးထားသည့္ အေကာင္းဆံုးသုေတသနၿပဳစုသူအတြက္  တရားဝင္လက္မွတ္ ၂ ေစာင္ (၁၉၇၉ ႏွင့္ ၁၉၈၂)
 • ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ တယ္လီဆက္သြယ္ေရးအစည္းအရံုးမွ ဆုေပးထားသည့္ တယ္လီဆက္သြယ္ေရးတြင္ အေကာင္းဆံုးလူ (၂၀၀၀)
သင္တန္းမ်ား ႏွင့္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမ်ား
 • ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ တယ္လီဆက္သြယ္ေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ သင္တန္း (၁၉၈၅)
 • တယ္လီဆက္သြယ္အေရးစီစဥ္ၿခင္းႏွင့္ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ၿပဳလုပ္ၿခင္း သင္တန္း (USTTI) (၁၉၈၆)
 • တယ္လီဆက္သြယ္အေရးစီစဥ္ၿခင္းႏွင့္ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ၿပဳလုပ္ၿခင္း သင္တန္း (USTTI) (၁၉၈၆)
 • တယ္လီဆက္သြယ္ေရးအား တရားဝင္ထိန္းသိမ္းသူအဖြဲ႕အစည္း သင္တန္း ၊ ယူေကႏိုင္ငံ (၁၉၉၃)
 အၿခားအေရးပါေသာ အေတြ႕အၾကံဳမ်ား
 • ႏိုင္ငံေတာ္ဆိုင္ရာ ေရဒီယိုအသံလႈိင္းအား ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈ ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္
 • ႏိုင္ငံေတာ္ဆိုင္ရာ ေရဒီယို ႏွင့္ တယ္လီေဗးရွင္းဝန္ေဆာင္မႈ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္
 • ႏိုင္ငံေတာ္ဆိုင္ရာ သိပၸံႏွင့္နည္းပညာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္
 • ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအၾကီးအကဲခ်ဳပ္၊ ITU ၊ INTELSAT ၊ WTO ၊ APEC တို႔၏ တယ္လီဆက္သြယ္ေရးအေပၚ ႏိုင္ငံတကာဆိုင္ရာ  ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္
 • အခ်က္အလက္ကာကြယ္မႈဥပေဒအတြက္ အထူးေကာ္မတီခြဲ၏ ဥကၠဌ
အၿမင္
          ပါေမာကၡ ဆတ္ထပြန္ ကူစ္ရီပိတာခ္ (Prof. Setthaporn Koosripitak) မွ သူ၏အၿမင္ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ၿပခဲ့ပါသည္ -

          “ဒစ္ဂ်ီတယ္တယ္လီဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာတြင္ အလ်င္အၿမန္ေၿပာင္းလဲၿခင္းမ်ားႏွင့္ အဆက္မၿပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္  ေနၿခင္းသည္ တိုးၿမွင့္သံုးစြဲလာၾကသည့္ေရဒီယိုအသံလႈိင္းထုတ္လႊင့္မႈအၿပင္ 3G ေခတ္ကာလကို ခ်ဥ္းကပ္လာေနေသာ မိုလ္ဘိုင္း ဖုန္းဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ e-commerce ေခၚ အင္တာနက္ကုန္သြယ္မႈစသည့္ တယ္လီဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈအသစ္မ်ားထံ ဦးေဆာင္လာခဲ့ၿပီ ၿဖစ္တယ္။” – ဆတ္ထပြန္ ကူစ္ရီမိတာခ္ (Setthaporn Koosripitak)၊ စာတိုက္ႏွင့္ေၾကးနန္းဌာန၏ အေထြေထြ ဒါရိုက္တာေဟာင္း၏ အၿမင္အခ်ိဳ႕ကို ေဖာ္ၿပထားသည္။

          မီဒီယာအမ်ိဳးမ်ိဳး မွ ဝန္ေဆာင္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးဆီသို႔ တယ္လီဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမွာ တရားဝင္လုပ္ၿခင္း၊  လိုင္စင္ထုတ္ေပးၿခင္း ႏွင့္ သတိမမူၿဖစ္သြားၿခင္းအေပၚ ဝန္ေဆာင္မႈအမ်ိဳးအစားခြဲၿခားၿခင္းအတြက္ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ကို ဖန္တီးသြား ပါလိမ့္မည္။ WTO သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္လိုက္၍ လက္ဝါးၾကီးအုပ္ခ်ဳပ္မႈမွ ယဥ္ၿပိဳင္မႈစနစ္ဆီသို႔ တယ္လီဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ  စီးပြားေရးရွိအေၿပာင္းအလဲမ်ားမွာ ယဥ္ၿပိဳင္မႈအေပၚစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားလိုအပ္လာပါလိမ့္မယ္။ လက္ဝါးၾကီးအုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒမ်ားကိုလည္း ဖ်က္သိမ္းသြားရမည္ၿဖစ္ၿပီး ဥပေဒမ်ားကိုလည္း ၿပည္တြင္းႏွင့္ကမာၻ႕ဆိုင္ရာယဥ္ၿပိဳင္မႈတို႔ကို  မိတ္ဆက္ေပးသြားရန္ ခြင့္ၿပဳေပးသြားရမည္။

          ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ တယ္လီဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကာလအတြင္း ဖြဲ႕စည္းမႈအေၿခခံဥပေဒအပိုင္း ၄၀ အရ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ တယ္လီဆက္သြယ္ေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမွာ ရပ္ဆိုင္းေနၿပီး အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမရွိေသာ စည္းမ်ဥ္းမွ ရရွိလာေသာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားအၾကား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအနည္းငယ္ႏွင့္ တရားမွ်တမႈမရွိေသာယဥ္ၿပိဳင္မႈတို႔ရွိေနသည္ကို  အေၿပာင္းလဲသြားခဲ့သည္။ ၎အေၿခအေနတြင္ အမ်ားၿပည္သူ ႏွင့္ ပုဂၢလိကအခန္းက႑မ်ားအၾကား PPP သေဘာတူစကားေၿပာဆို ၿခင္းၿဖစ္သည့္ တယ္လီဆက္သြယ္ေရးကြန္ယက္ေစ်းႏႈန္းထားရွိၿခင္းၿပႆနာ ႏွင့္ အကာအကြယ္မေပးထားေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ အသံုးၿပဳသူအားၿဖင့္ တယ္လီဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုမညီမွ်စြာရရွိၿခင္း တို႔လည္း ရွိခဲ့ပါသည္။

          ၿပည္တြင္းႏွင့္ကမာၻ႕အဆင့္တြင္ ကတိေပးလုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ယံုၾကည္မႈတို႔ကို ေသခ်ာေစရန္၊ NTC သည္ ေခတ္မီအလုပ္ စီမံမႈစနစ္ကို သတ္မွတ္ၿခင္း၊ ပြင့္လင္းၿမင္သာမႈအေၿခခံမ်ားကို လိုက္နာၿခင္း၊ အလုပ္အကိုင္ေၿပာင္းလြယ္ၿပင္လြယ္မႈကို တိုးၿမွင့္ၿခင္း၊  အလုပ္၌ တိုးၿမွင့္ထားသည့္သတင္းအခ်က္အလက္ထုတ္ေဖာ္ခ်က္မွတဆင့္ အစုရွယ္ယာဝင္မ်ားကိုင္တြယ္ၿခင္းကို  အားေပးေထာက္ပံ့ၿခင္းၿဖင့္ အရည္အခ်င္းႏွင့္က်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈ ႏွင့္ တီထြင္ဖန္တီးမႈတို႔ကို ကိုတိုးခ်ဲ႕ၿခင္းတို႔ကိုလည္း  လုပ္ေဆာင္သြားရမည္။ NTC အေနၿဖင့္လည္း ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ အလားအလာေကာင္းေသာ တယ္လီဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို  အားေပးတိုးခ်ဲ႕သြားရမည္။ NTC က တစ္ႏွစ္သာအတြင္းလုပ္ႏိုင္တာက၊ လြတ္လပ္ၿပီးတရားမွ်တသည့္ယဥ္ၿပိဳင္မႈကိုခြင့္ၿပဳေပးရန္၊  စားသံုးသူကာကြယ္ေရးစနစ္ကို ဖန္တီးရန္၊ ေစ်းႏႈန္းကိစၥ ကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္မႈကို ေၿဖရွင္းရန္၊ တယ္လီဆက္သြဝ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈ  တြင္ လြတ္လပ္မႈကို တိုးၿမွင့္လာေအာင္ၿပင္ဆင္ၿခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သလို၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတြင္လက္ဝါးၾကီးအုပ္ခ်ဳပ္မႈတို႔ကို   ၾကိဳတင္ကာကြယ္သြားႏိုင္ပါတယ္။

          သံုးႏွစ္သာအတြင္း၊ NTC အေနၿဖင့္ သတိမမူမႈႏွင့္လိုင္စင္လုပ္ၿခင္းတို႔အား ပိုမိုသင့္ေလ်ာ္ၿပီး အက်ံဳးဝင္ၿခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကိုၿပန္လည္စီစစ္ရန္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။ ၎သည္ အမ်ားဆိုင္ရာစိတ္ဝင္စားမႈအတြက္  တယ္လီ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးရန္ပံုေငြကို စီမံခန္႔ခြဲရမည္ၿဖစ္ၿပီး၊ တယ္လီဆက္သြယ္ေရးနယ္ပယ္တြင္  လူထုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကိုလည္း အားေပးသြားရမည္။ ငါးႏွစ္သာအတြင္း၊ NCT ဖက္မွ တယ္လီဆက္သြယ္ေရးစက္မႈလုပ္ငန္း ႏွင့္  နည္းပညာပိုင္းရွိ သုေတသနႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အားေပးသြားရန္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၿပင္၊ အမ်ားၿပည္သူႏွင့္  ပုဂၢလိကအခန္းက႑မ်ားအၾကား လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ စက္ယႏၱရားတစ္ခုကို ထည္ေဆာက္သြားရမည္။
 

បង្កើតឡើងដោយ  -   (12/07/19 10:16:35)