ສາດຕຣາຈານ ເສດຖະພອນ ຄູສີພິທັກ

ສາດຕຣາຈານ ເສດຖະພອນ ຄູສີພິທັກ

ກຳມະການກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມແຫ່ງຊາດ

ປະຫວັດການສືກສາ
 • ລັດຖະສາດບັນດິດ (ກຽດນິຍົມ)ຈຸລາລົງກອນມະຫາວິທະຍາໄລ (ປີ 1965)
 • ພັດທະນາບໍລິຫານສາດມະຫາບັນດິດ (ກຽດນິຍົມ) ສະຖາບັນບັນດິດພັດທະນາບໍລິຫານສາດ(ປີ1968)
 • M.A. (University of Florida)ທືນລັດຖະບານຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງກົມໄປສະນີໂທລະເລກ(ປີ1972)
 • ວິທະຍາໄລປ້ອງກັນຣາດຊະອານາຈັກ (ຫລັກສູດ ປຣອ.7)
ປະຫວັດການເຮັດວຽກ
 • ອາຈານປະຈຳສະຖາບັນບັນດິດພັດທະນາບໍລິຫານສາດ(1968-1972)
 • ໂອນມາຮັບຣາດຊະການທີ່ກົມໄປສະນີໂທລະເລກ ແລະດຳລົງຕຳແຫນ່ງທີ່ສຳຄັນ (ປີ1972)
 • ເລຂານຸການກົມ,ຜູ້ອຳນວຍການກອງແຜນງານ
 • ຜູ້ອຳນວຍການສຳນັກບໍລິຫານຄວາມຖີ່ ວິທະຍຸ ,ຮອງອະທິບໍດີ
 • ອະທິບໍດີກົມໄປສະນີໂທລະເລກ (ປີ1997-2001)
ກຽດຕິຄຸນພິເສດ
 • ສາດຕຣາຈານພິເສດມະຫາວິທະຍາໄລທຳມະສາດ ສາຂາວາລະສານສາດແລະສື່ສານມວນຊົນ (ປີ 1996)
 • ປະກາດສະນິຍະບັດນັກວິໄຈດີຢ້ຽມຈາກສະພາວິໄຈແຫ່ງຊາດ 2 ສະບັບ (ປີ 1979 ແລະ1982)
 • ບຸກຄົນດີເດັ່ນດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມຂອງສະມາຄົມໂທລະຄົມມະນາຄົມແຫ່ງປະເທດໄທ(ປີ2000)
 ການອົບຮົມແລະສືກສາດູງານ
 • ຫລັກສູດ Telecommunication Management ຍີ່ປຸ່ນ (ປີ1985)
 • ຫລັກສູດ Telecommunication Planning and Decision Making (USTTI) (ປີ1986)
 • ຫລັກສູດ Telecommunication Planning and Decision Making (USTTI) (ປີ 1986)
 • ຫລັກສູດ Telecommunication Regulator(ປີ 1993)
ປະສົບການອື່ນໆ ທີ່ສຳຄັນ
 • ກຳມະການປະສານງານການຈັດແລະບໍລິຫານຄວາມຖີ່ວິທະຍຸແຫ່ງຊາດ (ກບຖ)
 • ກຳມະການກິດຈະການວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແລະວິທະຍຸໂທລະທັດແຫ່ງຊາດ (ກກຊ)
 • ກຳມະການພັດທະນາວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຊີແຫ່ງຊາດ (ກວທຊ)
 • ຫົວຫນ້າຄະນະຜູ້ແທນ,ແລະຜູ້ແທນໃນການປະຊຸມລະຫວ່າງປະເທດດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມຂອງ ITU, INTELSAT, WTO, APEC
 • ປະທານຄະນະອານຸກຳມະການສະເພາະກິດຍົກຮ່າງ ກົດຫມາຍຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ
ວິໄສທັດ
          ສາດຕຣາຈານພິເສດ”ເສດຖະພອນ ຄູສີພິທັກ”ໄດ້ສະແດງວິໄສທັດໄວ້ວ່າ “ຈາກແນວໂນ້ມຂອງການພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແລະວ່ອງໄວຂອງເຕັກໂນໂລຊີໂທລະຄົມມະນາຄົມແບບດິຈິຕ້ອນ ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດບໍລິການໂທລະຄົມມະນາຄົມໃຫມ່ໆ ຢ່າງການໃຫ້ບໍລິການພານິດ ອິເລັກໂທນິກແລະການໃຫ້ບໍລິການໂທລະສັບເຄື່ອນທີ່ ທີ່ກຳລັງກ້າວໄປສູ່ຍຸກທີສາມ (3G)ແລະຈະເຮັດໃຫ້ມີການໃຊ້ຄື່ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸຫລາຍຂື້ນ” ວິໄສທັດສ່ວນຫນື່ງຂອງ ເສດຖະພອນ ຄູສີພິທັກ ອະດີດອະທິບໍດີກົມໄປສະນີໂທລະເລກ
          ການພັດທະນາຂອງເຕັກໂນໂລຊີໂທລະຄົມມະນາຄົມຈາກ Multimedia ໄປສູ່ Multiservice ຈະເປັນຄວາມຍາກລຳບາກໃນການແຍກປະເພດກິດຈະການໃນການອອກກົດຂໍ້ບັງຄັບ ການອານຸຍາດແລະການ ກຳກັບເບິ່ງແຍງກິດຈະການດ້ານການປ່ຽນແປງຂອງເສດຖະກິດໂທລະຄົມມະນາຄົມຈາກຂະບວນການຜູກຂາດ ໄປເປັນລະບົບການແຂ່ງຂັນເສລີ ຕາມພັນທະຂອງອົງການຄ້າໂລກ ຈຳເປັນຕ້ອງມີກົດເກນ ກະຕິກາໃນການແຂ່ງຂັນ ກົດຫມາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຜູກຂາດຕ້ອງຖືກຍົກເລີກ ແລະມີການກາກົດຫມາຍໃຫ້ມີການແຂ່ງຂັນທັງພາຍໃນແລະພາຍນອກປະເທດ
          ໃນຊ່ວງທີ່ກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມໄທກຳລັງຢູ່ໃນຊ່ວງເວລາປະຕູຮູບຕາມມາດຕາ 40 ຂອງລັດຖະທຳມະນູນ ໄດ້ເກີດສຸນຍາກາດໂທລະຄົມມະນາຄົມ ເຮັດໃຫ້ກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມບໍ່ມີການພັດທະນາແລະເກີດຄວາມບໍ່ເປັນທຳລະຫວ່າງຜູ້ປະກອບການເພາະຂາດການກຳກັບເບິ່ງແຍງທີ່ມີປະສິດທິພາບ ນອກຈາກນັ້ນຍັງເກີດບັນຫາເລື່ອງຄ່າເຊື່ອມໂຍງໂຄງຂ່າຍໂທລະຄົມມະນາຄົມແລະການແປສັນຍາຮ່ວມການງານລະຫວ່າງຫນ່ວຍງານຂອງລັດແລະເອກະຊົນ ເກີດບັນຫາການກະຈາຍບໍລິການໂທລະຄົມມະນາຄົມບໍ່ທົ່ວຖືງແລະເທົ່າທຽມແລະຜູ້ໃຊ້ບໍລິການບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມຄຸ້ມຄອງ
          ເພື່ອໃຫ້ ກທຊ.ເປັນອົງກອນທີ່ມີກຽດແລະໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈ ຈາກຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນວົງການທັງໃນແລະນອກປະເທດ ຈະຕ້ອງມີລະບົບບໍລິຫານງານທີ່ທັນສະໄຫມ ຍືດຫລັກຄວາມໂປ່ງໃສ ມີຄວາມຄ່ອງຕົວໃນການປະຕິບັດງານ ມີຄວາມຊ່ຽວຊານ ຄວາມຄິດສ້າງສັນໃນການປະຕິບັດງານຢ່າງມີຄຸນນະພາບແລະມີຄຸນນະທຳໂດຍຈະຕ້ອງສົ່ງເສີມການເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນແລະຜູ້ກ່ຽວຂ້ອງໃນການໃຫ້ຂໍ້ມູນປະກອບການຕັດສິນໃຈ ອີກທັງ ກທຊ.ຈະຕ້ອງໃຫ້ການສົ່ງເສີມແລະພັດທະນາສັກຂະຍະພາບຂອງອຸດສາຫະກຳໂທລະຄົມມະນາຄົມຂອງປະເທດ ສິ່ງທີ່ ກທຊ.ຕ້ອງດຳເນີນການພາຍໃນຫນື່ງີ ຄືການຈັດເຮັດກົດລະບຽບເພື່ອເປີດໃຫ້ມີການແຂ່ງຂັນໂດຍເສລີເປັນທຳ ການສ້າງກົນໄກຄ້ມຄອງຜູ້ບໍລິໂພກ ເລື່ອງອັດຕາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍກ່ຽວກັບການເຊື່ອມຕໍ່ໂຄງຂ່າຍ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ການກຽມການເປີດເສລີໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະການປ້ອງກັນການຄອບງຳກິດຈະການແລະປ້ອງກັນການຜູກຂາດ ພາຍໃນ 3 ປີ
          ກທຊ.ຈະຕ້ອງພິຈາລະນາປັບປຸງກົດລະບຽບກ່ຽວກັບການອານຸຍາດແລະການກຳກັບເບິ່ງແຍງໃຫ້ເຫມາະສົມທັນສະໄຫມ ມີການບໍລິຫານກອງທືນພັດທະນາກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມເພື່ອປະໂຫຍດສາທາລະນະແລະສົ່ງເສີມໃຫ້ມີການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມ ສຳລັບ
          ໄລຍະພາຍໃນ 5 ປີ ກທຊ.ຈະຕ້ອງເຮັດກົນໄກຄວາມຮ່ວມມືທັງຈາກພາກລັດ ເອກະຊົນ ແລະຕ່າງປະເທດເພື່ອສົ່ງເສີມການວິໄຈແລະພັດທະນາເຕັກໂຕໂລຊີແລະອຸດສາຫະກຳໂທລະຄົມມະນາຄົມ
 

 

ສ້າງຕັ້ງຂື້ນໂດຍ  -   (12/07/2019 10:48:07)