Banner

ທ່ານ ປະວິດ ລີ່ສະຖາພອນວົງສາ

ທ່ານ ປະວິດ ລີ່ສະຖາພອນວົງສາ

ກຳມະການກິດຈະການກະຈາຍສຽງ ກິດຈະການໂທລະທັດແລະກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມແຫ່ງຊາດ

NBTC

ປະຫວັດການສືກສາ
 • ແພດສາດບັນດິດ ຈຸລາລົງກອນມະຫາວິທະຍາໄລ ປີ 1987
 • ລັດຖະສາດບັນດິດ ມະຫາວິທະຍາໄລສຸໂຂໄທທຳມາທິຣາດ ປີ 1992
 • ສາທາລະນະສຸກສາດມະຫາບັນດິດ ສະຖາບັນເວດຊະສາດເຂດຮ້ອນ ປະເທດເບວຢ້ຽມ ປີ 1999
 • ຜູ້ມີຄວາມຮູ້ຄວາມຊຳນານດ້ານເວດຊະສາດປ້ອງກັນ (ແຂນົງ ສາທາລະນະສຸກສາດ )ແພດສະພາ ປີ 1992
 • ຜູ້ມີຄວາມຮູ້ຄວາມຊຳນານດ້ານເວດຊະສາດຄອບຄົວ ແພດສະພາ ປີ 2004
 
ເຄື່ອງຣາດອິສະຣິຍະພອນ
 • ທະວີຕິຍາພອນຊ້າງເຜືອກ (ທ.ຊ)ເມື່ອ 5 ທັນວາ ປີ 1998
 • ປະຖະມາພອນມົງກຸດໄທ (ປ.ມ)ເມື່ອ 5 ທັນວາ ປີ 2006
ປະຫວັດການເຮັດວຽກ
 • ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງພະຍາບານຫ້ວຍທັບທັນ ຈັງຫວັດສີສະເກດ
 • ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງພະຍາບານສີລັດຕະນະ ຈັງຫວັດສີສະເກດ
 • ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງພະຍາບານລາດບົວຫລວງ ຈັງຫວັດພະນະຄອນສີອາຍຸດທະຍາ
 • ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງພະຍາບານອຸໄທ ຈັງຫວັດພະນະຄອນສີອາຍຸດທະຍາ
 • ປະທານຊົມຣົມແພດຊົນນະບົດ
 • ເລຂາທິການຄະນະກຳມະການປະສານງານອົງກອນເອກະຊົນເພື່ອການສາທາລະນະສຸກມູນຖານ
 • ເລຂາທິການມູນລະນິທິເພື່ອຜູ້ບໍລິໂພກ
 • ສະມາຊິກສະຖາທີ່ປືກສາເສດຖະກິດແລະສັງຄົມແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 2
 • ປະທານຄະນະເຮັດວຽກດ້ານຄຸ້ມຄອງຜູ້ບໍລິໂພກ ສະພາທີ່ປືກສາເສດຖະກິດແລະສັງຄົມແຫ່ງຊາດ
 • ຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນຄຸ້ມຄອງຜູ້ບໍລິໂພກໃນກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ (ສບທ)
 • ອານຸກຳມະການສິດທິມະນຸດຊະຍະຊົນ ໃນຄະນະກຳມະການສິດທິມະນຸດຊະຍະຊົນແຫ່ງຊາດ

ສ້າງຕັ້ງຂື້ນໂດຍ  - Supawan  Sittipanya (27/06/2019 10:52:25)