นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา

นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา

กรรมการกิจการกระจายเสียง

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ประวัติการศึกษา
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2530
 • รัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2535
 • สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันเวชศาสตร์เขตร้อน ประเทศเบลเยี่ยม พ.ศ. 2542
 • ผู้มีความรู้ความชำนาญด้านเวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงสาธารณสุขศาสตร์) แพทยสภา พ.ศ. 2535
 • ผู้มีความรู้ความชำนาญด้านเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา พ.ศ. 2547
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) เมื่อ 5 ธันวาคม 2541
 • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) เมื่อ 5 ธันวาคม 2549
ประวัติการทำงาน
 • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
 • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ประธานชมรมแพทย์ชนบท
 • เลขาธิการคณะกรรมการประสานงานองค์กรเอกชนเพื่อการสาธารณสุขมูลฐาน
 • เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
 • สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติชุดที่ 2
 • ประธานคณะทำงานด้านคุ้มครองผู้บริโภค สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.)
 • อนุกรรมการสิทธิมนุษยชน ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

สร้างโดย  - 2fellows  admin (31/1/2559 19:50:12)