Banner

ຜູ້ຊ່ວຍສາດຕຣາຈານ ດຣ.ທະວັດໄຊ ຈິດຕະພານັນ

ຜູ້ຊ່ວຍສາດຕຣາຈານ ດຣ.ທະວັດໄຊ ຈິດຕະພານັນ

ກຳມະການກິດຈະການກະຈາຍສຽງ ກິດຈະການໂທລະທັດ ແລະກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມແຫ່ງຊາດ

NBTC

ປະຫວັດການສືກສາ
 • ປະລິນຍາເອກ(ການເງີນ) University of Alabama, USA
 • ປະລິນຍາໂທ (ການເງີນ) Georgia State University, USA
 • ປະລິນຍາຕີ (ວິສະວະກຳສາດ)
 
ປະສົບການ
ດ້ານວິຊາການ
 • ອາຈານປະຈຳຄະນະເສດຖະສາດ ຈຸລາລົງກອນມະຫາວິທະຍາໄລ
 • ອາຈານວິຊາການເງີນຄະນະເສດຖະສາດ ຈຸລາລົງກອນມະຫາວິທະຍາໄລ
 • ອາຈານໂຄງການປະລິນຍາເອກທາງການເງີນ (ວິຊາເສດຖະສາດການເງີນ)ສະຖາບັນບັນດິດພັດນະບໍລິຫານສາດ(ນິດ້າ)
 • ອາຈານພິເສດໂຄງການປະລິນຍາເອກ (ວິຊາເສດຖະສາດການເງີນ)ບໍລິຫານທຸລະກິດຮ່ວມຂອງສາມມະຫາວິທະຍາໄລ(JDBA)ຈຸລາລົງກອນມະຫາວິທະຍາໄລ-ມະຫາວິທະຍາໄລທຳມະສາດ-ສະຖາບັນບັນດິດນະບໍລິຫານສາດ
 • ອາຈານພິເສດດ້ານການເງີນ ຫລັກສູດບໍລິຫານທຸລະກິດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລເອກະຊົນ/ລັດ ຫລາຍແຫ່ງ
ດ້ານການບໍລິຫານວຽກ
 • ກຳມະການກິດຈະການກະຈາຍສຽງ ກິດຈະການໂທລະທັດ ແລະກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມແຫ່ງຊາດ (ກສທຊ)
 • ປະທານຫລັກສູດເສດຖະສາດບັນດິດ (ນານາຊາດ)ຄະນະເສດຖະສາດ ຈຸລາລົງກອນມະຫາວິທະຍາໄລ
 • ປະທານສູນພັດທະນາແຮງງານແລະການຈັດການ ຄະນະເສດຖະສາດ ຈຸລາລົງກອນມະຫາວິທະຍາໄລ
 • ຜູ້ອຳນວຍການສູນຄອມພິວເຕີ້ ຄະນະເສດຖະສາດ ຈຸລາລົງກອນມະຫາວິທະຍາໄລ
 • ກຳມະການບໍລິຫານຫລັກສູດ ວິທະຍາສາດມະຫາບັນດິດ ສາຂາວິຊາ ທຸລະກິດເຕັກໂນໂລຊີແລະການຈັດການນະວັດຕະກຳ (ສຫ ສາຂາວິຊາ)ບັນດິດວິທະຍາໄລ ຈຸລາລົງກອນມະຫາວິທະຍາໄລ
 • ສະມາຊິກສະພາກຄະນະອາຈານ ຈຸລາລົງກອນມະຫາວິທະຍາໄລ
ດ້ານສັງຄົມ
 • ກຳມະການຄັດເລືອກນັກຮຽນທືນຂອງ ກສທຊ.
 • ອານຸກຳມະການສັນຫາຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນຄຸ້ມຄອງຜູ້ບໍລິໂພກໃນກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ
 • ທີ່ປືກສາຄະນະກຳມາທິການການເງີນ ການຄັງ ການທະນາຄານ ແລະສະຖາບັນການເງີນ ວຸດທິສະພາ
 • ທີ່ປືກສາຄະນະກຳມະທິການຕິດຕາມບໍລິຫານງົບປະມານ ສະພາຜູ້ແທນຣາດຊະດອນ
 • ກຳມະການບໍລິຫານສະມາຄົມໄຫຫລຳແຫ່ງປະເທດໄທ
 • ທີ່ປືກສາຄະນະກຳມະການສະມາຄົມການຄ້າໄທ ໄຫຫລຳ
ປະສົບການອື່ນໆ
 • ຫົວຫນ້າທີມໂຄງການດັດຊະນີການສົ່ງອອກຂອງສະພາຜູ້ສົ່ງສິນຄ້າທາງເຮືອລະຫວ່າງປະເທດໄທ (ສຣທ)
 • ນັກວິໄຈ Visiting Research Fellow ມະຫາວິທະຍາໄລໄຊຕາມະ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ດ້ວຍທືນ Komei Fellowship
 • ນັກວິໄຈ Visiting Research Fellow ສະຖາບັນເພື່ອການສືກສາເອເຊຍຕະເວັນອອກສຽງໃຕ້ ປະເທດສິງກະໂປ ໂດຍທືນ World Bank Research Fellowship
 • ຜູ້ປະເມີນຜົນງານວິໄຈຈາກພາຍນອກຂອງນັກສືກສາປະລິນຍາເອກ ຄະນະບໍລິຫານທຸລະກິດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງລັດ ນິວເຊາເວວ ປະເທດອົດສະຕາລີ

ສ້າງຕັ້ງຂື້ນໂດຍ  - Supawan  Sittipanya (27/06/2019 10:51:33)