ឧត្តមសេនីយ៍ឯក បណ្ឌិត ភីរៈផុង ម៉ាណៈកិច្ច

ឧត្តមសេនីយ៍ឯក បណ្ឌិត ភីរៈផុង ម៉ាណៈកិច្ច

កម្មការអាជីវកម្មផ្សាយសំឡេងអាជីវកម្មទូរទស្សន៍ និងអាជីវកម្មទូរគមនាគមន៍ជាតិ

NBTC

ပညာအရည္အခ်င္း
 • အေမရိကန္ႏူိင္ငံ National Engineering Honor Society (Tau Beta Pi), Florida Atlantic University မွ ပညာေရးအေကာင္းဆံုး ဆက္သြယ္ေရးအင္ဂ်င္နီယာ အင္ဂ်င္နီယာဆရာ၀န္ Ph.D. ဘဲြ႔ (Ph.D. in EE)
 • အေမရိကန္ႏူိင္ငံ The George Washington University အင္ဂ်င္နီယာမာစတာဘဲြ႔ (MS in EE) (ဆက္သြယ္ေရးအင္ဂ်င္နီယာ)
 • အေမရိကန္ႏူိင္ငံ Georgia Institute of Technology အင္ဂ်င္နီယာမာစတာဘဲြ႔ (MS in EE) (ဆက္သြယ္ေရးအင္ဂ်င္နီယာ)
 • ႏူိင္းလဲြ႔ဖလာ့ကၽြန္လကၽြမ္ေကာက္ေက်ာင္း (စစ္ေလာင္းေက်ာင္းသား မ်ိဳးဆက္သစ္ ၂၆ ၊ ေက်ာေပါေလာ မ်ိဳးဆက္သစ္ ၃၇) ၏ လွ်ပ္စစ္ဆက္သြယ္ေရးအင္ဂ်င္နီယာ သိပၸံဘဲြ႔ (အဆင့္ ၁ ေရႊတံဆိပ္ဆု)
 • တကၠသိုလ္အႀကိဳေက်ာင္းမွ အထက္တန္း
 •  
 • တည္ျမဲမႈအတြက္အရင္းအျမစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသင္႐ုိးညႊန္းတမ္း (Defense Resource Management) ပညာေတာ္သင္ဆုျဖင့္ International Military Education and Training (IMET) program, Naval Postgraduate School အေမရိကန္ႏူိင္ငံ
 • Streamlining Government Through Outsourcing Course သင္႐ုိးညႊန္းတမ္း ပညာေတာ္သင္ဆုျဖင့္ International Military Education and Training (IMET) program, Naval Postgraduate School အေမရိကန္ႏူိင္ငံ
 • Joint and Combined Warfighting Course သင္႐ုိးညႊန္းတမ္း ကာကြယ္ေရးဦးစီးဌာန၏ပညာေတာ္သင္ဆုျဖင့္ National Defense University အေမရိကန္ႏူိင္ငံ
 • ကုန္းတပ္၀န္ထမ္းဦးစီးခ်ဳပ္၏ သင္႐ုိးညႊန္းတမ္း အသုတ္ ၈၄
 • စစ္၀န္ထမ္းဦးစီးခ်ဳပ္ေကာလိပ္၏ စစ္၀န္ထမ္းဦးစီးခ်ဳပ္သင္႐ုိးညႊန္းတမ္း မ်ိဳးဆက္သစ္ ၅၁
 • ရာထူးႏွင့္တာ၀န္
 • ႏူိင္းလဲြ႔ဖလာ့ကၽြန္လကၽြမ္ေကာက္ေက်ာင္း၏ လွ်ပ္စစ္ဆက္သြယ္ေရးအင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ကြန္ပ်ဴတာဘာသာရပ္ သင္႐ုိးညႊန္းဆရာ
 • မူပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ၾကားႏူိင္ငံႏွင့္ကုန္သြယ္ေရး တဲြဘက္တရားသူႀကီး မ်ိဳးဆက္သစ္ ၃
 • ထိုင္းစစ္တပ္ အျမင့္ဆံုးဒုတိယတပ္မွဴး၏ ၀န္ထမ္းဦးစီးခ်ဳပ္စစ္သား
 • ေကာေဆာေထာ ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီလီမိတက္ (မဟာခ်ဳန္း) ေကာ္မတီဦးစီး အတြင္း၀န္
 • ေကာေဆာေထာ ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီလီမိတက္ (မဟာခ်ဳန္း) ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္စီမံကိန္း ႀကီးၾကပ္ေစာင့္ေရွာက္ေကာ္မတီ
 • တည္ျမဲမႈအတြက္ တက္ႏုိေလာ္ဂ်ီပ႐ုိဂရမ္ NECTEC စီမံခန္႔ခဲြေသာ ေကာ္မတီခဲြ
 • ႏူိင္ငံေတာ္ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ေကာ္မတီအဖဲြ႔ဌာန(ေကာေဆာေထာ) ၿဂိဳလ္တုဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ေျမေအာက္ပိုင္း ေရဒီယိုဆက္သြယ္ေရးကြန္ယက္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈခြင့္ျပဳျခင္း ညႊန္ၾကားခ်က္မူၾကမ္း ေရးဆဲြေသာ ေကာ္မတီ
 • တိုင္းျပည္ေငြစစ္ေဆးေသာဌာန၏ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ဆက္သြယ္ျခင္းတက္ႏုိေလာ္ဂ်ီ ေကာ္မတီအဖဲြ႔၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္
 • Visiting Researcher, Asian Center for Research on Remo te Sensing (ACRoRS); Asian Institute of Technology (AIT) သုေတသနျပဳလုပ္သူ
 • NECTEC ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးႏွင့္အင္ဂ်င္နီယာ စီမံကိန္းသုေတသနတင္ျပခ်က္မ်ားကို သံုးသပ္ေသာ ကၽြမ္းက်င္သူ
 • ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန သုေတသနျပဳျခင္းႏွင့္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရး တင္ျပခ်က္မ်ားကို သံုးသပ္ေသာ ကၽြမ္းက်င္သူ
 • ႏူိင္ငံေတာ္ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီအဖဲြ႔ဌာန၏ အသံလိုင္းအသစ္စီမံျခင္းႏွင့္သတ္မွတ္ေသာ ေကာ္မတီ
 • လွ်ပ္စစ္ဆက္သြယ္ေရးအင္ဂ်င္နီယာ၊ ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္အင္ဂ်င္နီယာ၊ ဂိမ္းႏွင့္မာဒီမီေယ၊ သတင္းအခ်က္အလက္တက္ႏုိ  ေလာ္ဂ်ီ သင္႐ုိးညႊန္းတမ္းတို႔၏ စံခ်ိန္သတ္မွတ္ေပးေသာ ေကာ္မတီ၊  အစိုးရႏွင့္ပုဂၢလိက တကၠသိုလ္မ်ားစြာ၏ သတင္းအခ်က္အလက္စီမံျခင္း ႏွင့္ အစိုးရႏွင့္ပုဂၢလိက တကၠသိုလ္မ်ားစြာ၏အထူးသင္ဆရာ
 • ထိုင္းဆက္သြယ္ေရးစက္မႈလုပ္ငန္းအတြက္ Dynamic Spectrum Allocation တက္ႏုိေလာ္ဂ်ီျဖင့္ အသံလုိင္းစီမံမႈ ႀကီးၾကပ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းျဖစ္ႏူိင္ေခ်အလားအလာကို ေလ့လာေသာစီမံကိန္း၏ ေကာ္မတီ ႏွင့္ ေကာေထာေခ်ာ၏  ေထာက္ပံ့မႈေအာက္တြင္တည္ရွိသည္။
 • Business School, TUI University International, USA (Accredited Internet Distance Learning University) တဲြဖက္ပါေမာကၡ

ဖန်တီးသူ  - Supawan  Sittipanya (27-06-2019 11:03:04)