ພັນເອກ ດຣ.ນະທີ ສຸກົນລັດ

ພັນເອກ ດຣ.ນະທີ ສຸກົນລັດ

ຮອງປະທານກຳມະການກິດຈະການກະຈາຍສຽງ ກິດຈະການໂທລະທັດແລະກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມແຫ່ງຊາດ

NBTC

ປະຫວັດການສືກສາ
 • ຫລັກສູດນັກບໍລິຫານການຍຸດຕິທຳທາງປົກຄອງລະດັບສູງ ວິທະຍາໄລການຍຸດຕິທຳທາງປົກຄອງ ສຳນັກງານສານປົກຄອງ ລຸ້ນທີ 2 (ບຍປ.2)
 • ຫລັກສູດການເມືອງການປົກຄອງໃນລະບອບປະຊາທິປະໄຕ ສຳລັບນັກບໍລິຫານລະດັບສູງ ລຸ້ນທີ 14 (ປປຣ.14)
 • ປະລິນຍາໂທ/ເອກ (MSEE / Ph.D.)ວິສະວະກຳໄຟຟ້າສື່ສານໂທລະຄົມມະນາຄົມ University of South Florida, USA
 • ປະລິນຍາຕີ (BSEE)ວິທະຍາສາດບັນດິດ (ຫລຽນທອງ)ໂຮງຮຽນນາຍຮ້ອຍພະຈຸລະຈອມເກົ້າ ນະຄອນນາຍຍົກ
 
ປະສົບການ
 • ຮອງປະທານກຳມະການກິດຈະການກະຈາຍສຽງ ກິດຈະການໂທລະທັດ ແລະກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມແຫ່ງຊາດ (ກສທຊ.)ແລະປະທານກຳມະການກິດຈະການກະຈາຍສຽງ ແລະກິດຈະການໂທລະທັດ (ກສທ)
 • ກຳມະການກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມແຫ່ງຊາດ (ກທຊ)
 • ປະທານຄະນະກຳມະການເພື່ອການອານຸຍາດປະກອບກິດຈະການໂທລະສັບເຄື່ອນທີ່ IMT ຫລື 3G and beyond
 • ປະທານຄະນະກຳມະການເພື່ອການອານຸຍາດປະກອບກິດຈະການສື່ສານຄວາມໄວສູງດ້ວຍເຕັກໂນໂລຊີໄຣ້ສາຍ(BWA)
 • ປະທານຄະນະກຳມະການຈັດເຮັດແຜນແມ່ບົດກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ
 • ປະທານຄະນະກຳມະການການຈັດເຮັດແຜນແມ່ບົດບໍລິຫານຄື່ນຄວາມຖີ່ ແລະຕາຕະລາງກຳຫນົດຄື່ນຄວາມຖີ່ແຫ່ງຊາດ
 • ອານຸກຳມະການວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແລະວິທະຍຸໂທລະທັດ
 • ປະທານຄະນະເຮັດວຽກດ້ານກິດຈະການວິທະຍຸກະຈາຍສຽງຊຸມຊົນ
 • ວິສະວະກອນສູນໂທລະຄົມມະນາຄົມທະຫານ ກຳມະການສື່ສານທະຫານ ກອງບັນຊາການກອງທັບໄທ
 • ຮັກສາການແທນກຳມະການຜູ້ຈັດການໃຫຍ່ ບໍລິສັດ ທີໂອທີ ຈຳກັດ (ມະຫາຊົນ)
 • ກຳມະການ/ກຳມະການບໍລິຫານ ບໍລິສັດ ທີໂອທີ ຈຳກັດ (ມະຫາຊົນ)
 • ປະທານຄະນະທີ່ປືກສາຄະນະບໍລິຫານໂຄງການ CDMA ບໍລິສັດ ກສທ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ   ຈຳກັດ (ມະຫາຊົນ)
 • ທີ່ປືກສາໂຄງການດາວທຽມ iPSTAR
 • ວິສະວະກອນອາວຸໂສ ໂຄງການສື່ສານຜ່ານດາວທຽມວົງໂຄຈອນຕ່ຳ GlobalStar, San Diego, CA, USA
 
ລາງວັນເຊີດຊູກຽດ
 • ສິດເກົ່າດີເດັ່ນ ໂຮງຮຽນພັດທະລຸງ ຈັງຫວັດພັດທະລຸງ ປະຈຳປີ 2008 ໃນໂອກາດ 120 ປີ ໂຮງຮຽນພັດທະລຸງ
 • ບຸກຄົນດີເດັ່ນ ກົມການສື່ສານທະຫານ ກອງບັນຊາການທະຫານສູງສຸດ ປະຈຳປີ 2004
 • ລາງວັນຫລຽນທອງ ສຳລັບນັກຮຽນນາຍຮ້ອຍ ຈປຣ.ທີ່ມີຜົນການສືກສາດີທີ່ສຸດຂອງຊັ້ນປີ
ປະທານລຸ້ນ ນັກຮຽນນາຍຮ້ອຍພະຈຸລະຈອມເກົ້າ ລຸ້ນທີ 38 (1989-1991)

ສ້າງຕັ້ງຂື້ນໂດຍ  - Supawan  Sittipanya (27/06/2019 10:48:18)