พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์

พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์

รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์
รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ


ประวัติการศึกษา
 • หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง สำนักงานศาลปกครอง รุ่นที่ 2 (บยป.2)
 • หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 14 (ปปร.14)
 • ปริญญาโท/เอก (MSEE / Ph.D.) วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารโทรคมนาคม University of South Florida, USA
 • ปริญญาตรี (BSEE) วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เหรียญทอง) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า นครนายก
ประสบการณ์
 • รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ (กสท.)
 • กรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.)
 • ประธานคณะกรรมการเพื่อการอนุญาตประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ IMT หรือ 3G and beyond
 • ประธานคณะกรรมการเพื่อการอนุญาตประกอบกิจการสื่อสารความเร็วสูงด้วยเทคโนโลยีไร้สาย (BWA)
 • ประธานคณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม
 • ประธานคณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทบริหารคลื่นความถี่ และตารางกำหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ
 • อนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
 • ประธานคณะทำงานด้านกิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชน
 • วิศวกรศูนย์โทรคมนาคมทหาร กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
 • รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 • ประธานคณะที่ปรึกษาคณะบริหารโครงการ CDMA บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
 • ที่ปรึกษาโครงการดาวเทียม iPSTAR
 • วิศวกรอาวุโส โครงการสื่อสารผ่านดาวเทียมมวงโคจรต่ำ GlobalStar, San Diego, CA, USA
รางวัลเชิดชูเกียรติ
 • ศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง ประจำปี พ.ศ.2551 ในโอกาส 120 ปี โรงเรียนพัทลุง
 • บุคคลดีเด่น กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด ประจำปี 2547
 • รางวัลเหรียญทอง สำหรับนักเรียนนายร้อย จปร. ที่มีผลการศึกษาดีที่สุดของชั้นปี
 • ประธานรุ่น นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 38 (2532 - 2534)

สร้างโดย  - 2fellows  admin (31/1/2559 15:48:29)