Banner

ທ່ານບັນທູດ ສຸພັກກະວານິດ

ທ່ານບັນທູດ ສຸພັກກະວານິດ

ກຳມະການກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມແຫ່ງຊາດ

ປະຫຍັດການສືກສາ
 • ວິທະຍາສາດບັນດິດ ສາຂາວົນສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລກະເສດສາດ
 • ລັດຖະປະສາສົນສາດມະຫາບັນດິດ  Eastern Kentucky University , ສະຫະລັດອາເມລິກາ
 • ສິລະປະສາດບັນດິດ ສາຂາລັດຖະສາດ (ການປົກຄອງ)ມະຫາວິທະຍາໄລຣາມຄຳແຫງ
 • ປະລິນຍາບັດການປ້ອງກັນ ຣາດຊະອານາຈັກ (ວປອ.)ລຸ້ນທີ 39
ປະຫວັດການເຮັດວຽກ ຕຳແຫນ່ງຫນ້າທີ່ສຳຄັນໃນອາດີດ
 • ຮອງປະທານຄະນະກຳມາທິການວິສາມັນພິຈາລະນາ 23 ມິຖຸນາ ປີ2009 ຮ່າງພະຣາດຊະບັນຍັດງົບປະມານລາຍຈ່າຍປະຈຳປີ ງົບປະມານ 2010
 • ຜູ້ອຳນວຍການສຳນັກງານງົບປະມານ 1 ຕຸລາ ປີ 2008(ນັກບໍລິຫານ 11)
 • ກຳມະການດຳເນີນການສອບແຂ່ງຂັນແລະຄັດເລືອກບຸກຄົນ 30 ເມສາ ປີ 2008 ເພື່ອຮັບທືນຮຽນຫລວງແລະທືນລັດຖະບານ
 • ທີ່ປືກສາກຳມາທິການ(ສະພາຜູ້ແທນຣາດຊະດອນແລະວຸດທິສະພາ)
 • ຜູ້ຊ່ວຍເລຂານຸການຄະນະ ກຳມາທິການສາມັນພິຈາລະນາຮ່າງພະຣາດຊະບັນຍັດງົບປະມານລາຍຈ່າຍປະຈຳປີງົບປະມານ 2005
 • ກຳມະການ ໃນລັດວະສາຫະກິດ ຕ່າງໆ (ເຊັ່ນ: ບໍລິສັດໄທເດິນເຮືອທະເລ ຈຳກັດ,ບໍລິສັດ ວິທະຍຸການບິນແຫ່ງປະເທດໄທ ຈຳກັດ ເປັນຕົ້ນ)
 • ຜູ້ແທນຜູ້ອຳນວຍການ ສຳນັກງົບປະມານໃນຄະນະກຳມະການຕ່າງໆ (ເຊັ່ນ: ຄະນະກຳມະການກິລາແຫ່ງປະເທດໄທ,ຄະນະກຳມະການນະວັດຕະກຳແຫ່ງປະເທດໄທ ເປັນຕົ້ນ)
ເຄື່ອງຣາດອິສະຣິຍາພັນ ຊັ້ນສູງສຸດທີ່ໄດ້ຮັບ
 • ມະຫາປະມານຊ້າງເຜືອກ 5 ທັນວາ ປີ 2008
 • ມະຫາວະຊິມົງກຸດ 5 ທັນວາ ປີ 2004

ສ້າງຕັ້ງຂື້ນໂດຍ  - Supawan  Sittipanya (02/07/2019 14:43:54)