Banner

นายบัณฑูร สุภัควณิช

นายบัณฑูร สุภัควณิช

กรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ประวัติการศึกษา
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวนศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  Eastern Kentucky University , สหรัฐอเมริกา
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ (การปกครอง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาบัตรการป้องกัน ราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 39 
ประวัติการทำงาน ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต
 • รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๒ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
 • ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ  1 ตุลาคม 2551 (นักบริหาร 11)
 • กรรมการดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคล 30 เมษายน 2551 เพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวงและทุนรัฐบาล
 • ที่ปรึกษากรรมาธิการ (สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา)
 • ผู้ช่วยเลขานุการคณะ กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548
 • กรรมการในรัฐวิสาหกิจ ต่างๆ (เช่น บริษัทไทยเดินเรือทะเล จำกัด, บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นต้น)
 • ผู้แทนผู้อำนวยการ สำนักงบประมาณในคณะกรรมการต่างๆ (เช่น คณะกรรมการกีฬาแห่งประเทศไทย, คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งประเทศไทย เป็นต้น)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ
 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก  5 ธันวาคม 2551
 • มหาวชิรมงกุฎ  5 ธันวาคม 2547

สร้างโดย  - 2fellows  admin (31/1/2559 19:17:49)