ຮອງສາດຕຣາຈານພະນາ ທອງມີອາຄົມ

ຮອງສາດຕຣາຈານພະນາ ທອງມີອາຄົມ

ກຳມະການກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມແຫ່ງຊາດ

ປະຫວັດການສືກສາ
 • ນິເທດສາດບັນດິດ ຈຸລາລົງກອນມະຫາວິທະຍາໄລ
 • Master of Arts (advertising) Michigan State University,ສະຫະລັດອາເມລິກາ
 • Doctor of Philosophy (Communications/Advertising) University of Texas at Austin ,ສະຫະລັດອາເມລິກາ
 • ຫລັກສູດການພັດທະນາຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງມະຫາວິທະຍາໄລ(2003)
 • ປະກາດສະນິຍະບັດຂັ້ນສູງຫລັກສູດການບໍລິຫານງານພາກລັດແລະກົດຫມາຍມະຫາຊົນ ສະຖາບັນພະປົກເກົ້າ (2002)
ປະຫວັດການເຮັດວຽກຕຳແຫນ່ງຫນ້າທີ່ສຳຄັນໃນອາດີດ
 • ອານຸກຳມະການວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແລະວິທະຍຸໂທລະທັດ 9 ກັນຍາ ປີ 2008(ໃນຄະນະກຳມະການກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມແຫ່ງຊາດ)
 • ອານຸກຳມະການຕິດຕາມແລະປະເມີນຜົນການດຳເນີນການເຄືອຂ່າຍເຄເບີ້ນທີວີຂອງກົມ ປະຊາສຳພັນ
 • ອານຸກຳມະການພິຈາລະນາການດຳເນີນການບໍລິການສົ່ງວິທະຍຸໂທລະທັດຜ່ານທາງສາຍຂອງຫນ່ວຍງານທີ່ບໍ່ແມ່ນເອກະຊົນອານຸກຳມະການພິຈາລະນາໃຫ້ຄວາມເຫັນແລະວາງກົດຫມາຍກ່ຽວກັບການດຳເນີນບໍລິການສົ່ງ ວິທະຍຸໂທລະທັດລະບົບບອກຮັບສະມາຊິກທຸກລະບົບ
 • ອານຸກຳມະການປະຊາສຳພັນເຜີຍແຜ່ຂ່າວສານຂອງຄະນະກຳມະການກວດເງີນແຜ່ນດິນ
 • ທີ່ປືກສາຄະນະກຳມະການອຸທອນການໂຄສະນາຜະລິດຕະພັນສຸຂະພາບ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການອາຫານແລະຢາ
 • ກຳມະການພິຈາລະນາການຂໍເປີດດຳເນີນການຫລັກສູດແລະການຮັບຮອງມາດຕະຖານການສືກສາ ຂອງສະຖາບັນອຸດມສືກສາເອກະຊົນ ສາຂາສື່ສານມວນຊົນ ຂອງທະບວງມະຫາວິທະຍາໄລ
 • ປະທານຄະນະກຳມະການມູນລະນິທິສາດຕຣາຈານບຳລຸງສຸກ ສີຫະອຳໄພ
 • ທີ່ປືກສາອາວຸໂສ ການຕະຫລາດ ການຈັດການ ຊີນເນີເຈນ ເມເນດແມັນ ແອັດໂຊຊິເອັດ
 • ຄະບະບໍດີນິເທດສາດ 1 ມີນາ ປີ 2007(ຄະນະນິເທດສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລຫົວສຽວສະເຫລີມພະກຽດ)
 • ຮອງຄະນະບໍດີຝ່າຍບັນດິດສືກສາ 28 ພະຈິກ ປີ 1999(ຄະນະນິເທດສາດ ຈະລາລົງກອນມະຫາວິທະຍາໄລ)
 • ປະສົບການການເປັນທີ່ປືກສາທາງວິຊາການ
ທີ່ປືກສາວິທະຍານິພົນ
 • ການສືກສາປ່ຽບທຽບການເປີດຮັບສື່ ພືດຕິກຳການໄປຫ້າງສັບພະສິນຄ້າ ແລະການເປັນເຈົ້າຂອງສິນຄ້າຄົງທົນ ຂອງລູກຄ້າຫ້າງສັບພະສິນຄ້າໃນເຂດກຸງເທບມະຫານະຄອນ ກ່ອນ ຫນ້າ ລະຫວ່າງແລະ ຫລັງວິກິດເສດຖະກິດ (THE COMPARATIVE STUDY OF MEDIA EXPOSURE, SHOPPING BEHAVIOR AND DURABLE GOODS OWNING OF DEPARTMENT STORE PATRONS IN BANGKOK: BEFORE, DURING AND AFTER ECONOMIC CRISIS)
 • ພືດຕິກຳການຮັບຟັງວິທະຍຸໃນລົດໃຫຍ່ແລະພືດຕິກຳການໄປຫ້າງສັບພະສິນຄ້າຂອງລູກຄ້າ ຫ້າງສັບພະສິນຄ້າໃນເຂດກຸງເທບມະຫານະຄອນ(CAR RADIO LISTENING AND SHOPPING BEHAVIOR OF DEPARTMENT STORE AND SUPERMARKET PATRONS IN THE BANGKOK METROPOLITAN AREA)
 • ຮູບແບບການດຳເນີນຊີວິດຂອງຜູ້ບໍລິໂພກສະຕີໃນເຂດກຸງເທບມະຫານະຄອນ(LIFESTYLE OF FEMALE CONSUMERS IN BANGKOK)
 • ຮູບແບບການເປີດຮັບສື່ຂອງຜູ້ບໍລິໂພກຍິງໃນກຸງເທບມະຫານະຄອນ(MEDIA EXPOSURE PATTERNS OF FEMALE CONSUMERS IN BANGKOK)
 • ລັກສະນະແລະພືດຕິກຳການໃຊ້ສິນຄ້າຂອງຜູ້ບໍລິໂພກສະຕີໃນເຂດກຸງເທບມະຫານະຄອນ(CONSUMER PROFILE AND PRODUCT USAGE OF FEMALE CONSUMERS IN BANGKOK)
 • ທັດສະນະຄະຕິແລະພິືດຕິກຳການເປີດຮັບສື່”ປ້າຍແບນເນີ້”ໃນລະບົບເວີ ໄວ ເວັບຂອງຜູ້ໃຊ້ບໍລິການໃນປະເທດໄທ (THAI USERS’ ATTITUDE AND EXPOSURE TO “BANNER”)
 • ລັກສະນະແລະມູນເຫດຂອງໂຄສະນາທີ່ລະຄາຍຄວາມຮູ້ສືກຜູ້ຮັບສານ(NATURES AND SOURCES OF OFFENSIVE ADVERTISEMENTS)
 • ການໂຄສະນາທາງວິທະຍຸໂທລະທັດ ກັບ ຂະບວນການກວດພິຈາລະນາ(TELEVISION ADVERTISING AND CENSORSHIP PROCESS)
 • ຫລັກທຳພະທຸດທະສາດສະຫນາ ກັບຈາລິຍະທຳຂອງນັກໂຄສະນາ (BUDDHIST PRINCIPLES AND ETHICS OF ADVERTISING PROFESSIONALS)
 • ການນຳສະເຫນີຄວາມຄິດສ້າງສັນໃນຮູບໂຄສະນາສື່ສິ່ງພິມ ຕາມທິດສະດີແຮງຈູງໃຈ(CREATIVE EXECUTION STYLES OF VISUALS IN PRINTED ADVERTISING BASED ON HUMAN MOTIVATION THEORY)
 • ການວາງຕຳແຫນ່ງກາສິນຄ້າກາເຟສຳເລັດຮູບພ້ອມດື່ມແລະການຮັບຮູ້ຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ(BRAND POSITIONING OF INSTANT CANNED COFFEE AND CONSUMER PERCEPTION)
 • ການເປີດຮັບໂຄສະນາ ຄວາມຮູ້ ທັດສະນະຄະຕິ ແລະຄວາມຕັ້ງໃຈເຂົ້າຮັບການແກ້ໄຂບັນຫາສາຍຕາດ້ວຍວິທີເລສິກ(BRAND POSITIONING OF INSTANT CANNED COFFEE AND CONSUMER PERCEPTION)
 • ອິທິພົນຂອງປະເທດແຫລ່ງກຳເນີດສິນຄ້າຕໍ່ທັດສະນະຄະຕິແລະຄວາມຕັ້ງໃຈຊື້ສິນຄ້າຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ(INFLUENCE OF COUNTRY OF ORIGIN ON CONSUMER'S ATTITUDE AND PURCHASE INTENTION)
 • ຄວາມກ່ຽວພັນຂອງສະຖານະການ ແລະລະດັບການສະແຫວງຫາຂໍ້ມູນຂອງການຊື້ຂອງຂວັນ (SITUATIONAL INVOLVEMENT AND LEVEL OF INFORMATION SEARCH OF GIFT BUYING)
 • ການສື່ສານການຕະຫລາດ ແລະປັດໄຈທີ່ມີອິທິພົນຕໍ່ການຕັດສິນໃຈຊື້ສິນຄ້າຈາກຮ້ານຄ້າປີກສະເພາະປະເພດ ຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ( MARKETING COMMUNICATIONS AND FACTORS INFLUENCING CONSUMER DECISION MAKING FROM CATEGORY KILLERS)
 • ປະເທດແຫລ່ງກຳເນີດ ລະດັບຄວາມກ່ຽວພັນຂອງສິນຄ້າ ແລະການຕັດສິນໃຈຊື້ຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ(COUNTRY - OF - ORIGIN, LEVEL OF PRODUCT INVOLVEMENT AND PURCHASE DECISION)
 • ບົດບາດຂອງການສື່ສານແບບບອກຕໍ່ໃນການຕັດສິນໃຈຊື້ (THE ROLE OF WORD-OF-MOUTH COMMUNICATION IN PURCHASE DECISION)
 • ອິດທິພົນຂອງການໃຊ້ຄວາມຢ້ານໃນຫນັງຕໍ່ຕ້ານໂຄເອັດຕໍ່ກຸ່ມຜູ້ມີຄວາມສ່ຽງສູງ(THE INFLUENCES OF FEAR APPEALS IN AIDS CAMPAIGN’S TVC ON HIGH RISK TARGETS)
 • ການສືກສາວິທີການສ້າງຄວາມຄິດສ້າງສັນໃນຫນັງໂຄສະນາທາງໂທລະທັດ (THE STUDY OF TECHNIQUES FOR GENERATING CREATIVE IDEAS IN TELEVISION COMMERCIALS)
 • ຜົນຂອງການເວັ້ນໄລຍະຊ້ຳຫນັງໂຄສະນາເດີມແລະຕ່າງກັນໃນແຄມເປນໂຄສະນາດຽວກັນ ທີ່ມີຕໍ່ການລະລືກແລະການຈົດຈຳໄດ້ຂອງໂຄສະນາ(THE EFFECTS OF SPACING AND REPETITION OF IDENTICAL AND VARIED VERSIONS OF TVCS ON ADVERTISING RECALL AND RECOGNITIONS)
 • ການໃຊ້ຮູບທີ່ບໍ່ຄາດຄິດມາກ່ອນເປັນເຄື່ອງມືຊ່ວຍຈົດຈຳແລະຜົນທີ່ມີຕໍ່ການລະລືກຖືງ ຫນັງໂຄສະນາທາງໂທລະທັດ (THE EFFECTS OF UNEXPECTED VISUAL AS MNEMONIC DEVICE ON RECALL OF TELEVISION COMMERCIAL)
 • ທີ່ປືກສາໂຄງການພິເສດ
 • ກົນລະຍຸດການດົນນະລົງໂຄສະນາປະຊາສຳພັນແກ້ໄຂວິກິດເສດຖະກິດໄທ(PUBLIC RELATION AND ADVERTISING CAMPAIGNS STRATEGY: TO IMPROVE THAILAND’S ECONOMIC CRISIS
 • ປັດໄຈທີ່ມີຜົນຕໍ່ການຕັດສິນໃຈຊື້ສິນຄ້າປະເພດຂາຍຕົງ ຂອງຜູ້ບໍລິໂພກໃນເຂດກຸງເທບແລະປະລິມົນທົນ(FACTORS AFFECTING DECISION TO BUY DIRECT SELL PRODUCTS AMONG CONSUMERS IN BANGKOK AND VICINITY)
 • ກົນລະຍຸດການບໍລິຫານກາສິນຄ້າຂອງສິນຄ້າປະເພດລົດໃຫຍ່ ໃນພາວະທີ່ຜູ້ບໍລິໂພກຊະລໍການຊື້(BRAND MANAGEMENT STRATEGY OF AUTOMOBILE AT THE RECESSION OF CONSUMER PURCHASING)
 • ສະຖານະພາບ ຄວາມຄາດຫວັງ ແລະຜົນຂອງການໃຊ້ອິນເຕີເນັດ ເພື່ອການຄ້າອິເລັກໂທນິກຂອງທຸລະກິດຂະຫນາດກາງແລະຂະຫນາດຍ່ອມ(STATUS, EXPECTATION AND PERCEIVED RESULTS OF INTERNET USAGE FOR E-COMMERCE IN SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES)
 • ຜົນກະທົບຂອງບໍລິສັດໃຫ້ບໍລິການດ້ານການວາງແຜນແລະຈັດຊື້ ສື່ອິສະຫລະທີ່ມີຕໍ່ວົງການໂຄສະນາໄທ(THE EFFECTS OF MEDIA INDEPENDENT ON THEADVERTISING AGENCY INDUSTRY IN THAILAND
 • ຄວາມຄິດເຫັນຂອງສະຕີຕໍ່ການຊື້ຂອງຊຳ ອິເລັກໂທນິກ (WOMEN’S OPINION TOWARD E-GROCERY)
 • ງານສ້າງສັນຕາມແນວຄິດການສື່ສານການຕະຫລາດແບບປະສົມປະສານຂອງໂຄງການລະດົມເງີນກູ້ ສິນເຊື່ອທີ່ຢູ່ອາໄສທະນາຄານອາຄານສົງເຄາະ(INTEGRATED MARKETING COMMUNICATIONS CREATIVE PROJECT OF MONEY MOBILIZATION FOR MORTGAGE LOAN OF THE GOVERNMENT HOUSING BANK)
 • ອິນເຕີເນັດ:ຊ່ອງທາງໃຫມ່ຂອງການໂຄສະນາ(INTERNET : NEW VEHICLE FOR ADVERTISING)
 • ການຮັບຮູ້ແລະທັດສະນະຄະຕິຂອງກຸ່ມຜູ້ບໍລິໂພກສະຕີໄວເຮັດວຽກທີ່ມີຕໍ່ສື່ໃບແຊກໂຄສະນາ ໃນນິຕະຍາສານ  (THE RERCEPTION AND ATTITUDE OF WORKING WOMEN CONSUMER GROUP TOWARD THE INSERTION MEDIA IN WOMEN MAGAZINE)
 • ທີ່ປືກສາວິຊາປະລິນຍາເອກ
 • 2803-715ສຳມະນາທາງໂຄສະນາ: ສຳມະນາການສື່ສານການຕະຫລາດ(Seminar in Integrated Marketing Communications)
 • ການວິເຄາະອິດທິພົນຂອງຫນັງໂຄສະນາທາງໂທລະທັດຕາມແນວທິດສະດີການອົບຮົມບົ່ມນິໄສ ທາງວັດທະນະທຳຕໍ່ເຍົາວະຊົນໃນສະຖານສືກສາ THE ANALYSIS OF CULTIVATION EFFECTS OF THAI TELEVISION ADVERTISING ON THAI ADOLESCENTS IN SCHOOLING SYSTEM) (ວິທະຍານິພົນ)
 • ຂະບວນການຈັດເຮັດແລະການບໍລິຫານງົບປະມານໂຄສະນາຂອງລັດ (ວິທະຍານິພົນ)
ຜົນງານທາງວິຊາການ
ງານວິໄຈ
 • ພາບລວມແຜນການປະຕິບັດງານໂຄງການ/ກິດຈະກຳປະຊາສຳພັນຂອງກົມປະຊາສຳພັນ(ຜູ້ວິໄຈ ພະນາ ທອງມີອາຄົມ ແລະຄະນະ)2004
 • ການວິໄຈເພື່ອພັດທະນາຮູບແບບການປະຊາສຳພັນສົ່ງເສີມການປົກຄອງລະບອບ ປະຊາທິປະໄຕ(ຜູ້ວິໄຈ ພະນາ ທອງມີອາຄົມ ແລະຄະນະ)2004
 • ການປະເມີນຜົນການເຮັດວຽກຂອງອົງກອນອິສະຫລະ ຄະນະກຳມະກາສິດທິມະນຸດ-ແຫ່ງຊາດ(ຜູ້ວິໄຈ ພະນາທອງມີອາຄົມ ແລະຄະນະ)2004
 • ໂຄສະນາໃນເຄເບີ້ນທີວີ:ບັນຫາແລະຄຳຕອບເຊີງນະໂຍບາຍ(ຜູ້ວິໄຈ ພະນາ ທອງມີອາຄົມ ແລະຄະນະ)2003
 • ການປະຊາສຳພັນປະຕິຮູບລະບົບຣາດຊະການແລະບໍລິຫານກິດຈະການບ້ານເມືອງແລະສັງຄົມທີ່ດີ (ຜູ້ວິໄຈ ພະນາ ທອງມີອາຄົມ ແລະຄະນະ)2003
 • ການປະເມີນຜົນໂຄງການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນແລະວິຊາການປະຊາສຳພັນ (ຜູ້ວິໄຈ ພະນາ ທອງມີອາຄົມ ແລະຄະນະ)2003
 • Problems and PR Status of NBIA  (ຜູ້ວິໄຈ ພະນາ ທອງມີອາຄົມ)
 • Media Exposure and Shopping Habits of Bangkok Shoppers Before and After the Economic Crisis(ຜູ້ວິໄຈ ພະນາ ທອງມີອາຄົມ ແລະວິສິດ ດ້ວງສົງ)
ຫນັງສື/ຕຳລາ
 • Communication Planning at the Institutional Level: A Selected Annotated Bibliography ( ຮ່ວມກັບ Ronny Adhikarya, John Middleton and others)
 • ຫລັກເບື້ອງຕົ້ນການຂຽນໂຄສະນາສິ່ງພິມ
 • ງານສ້າງສັນແລະຜະລິດສື່ໂຄສະນາ (ບົດໃນຫນັງສືຕຳລາ ມະເສດ)
 • ພືດຕິກຳການສື່ສານ(ບົດໃນຫນັງສືຕຳລາ ມະເສດ)
ບົດຄວາມ
 • ພັດທະນາການກະຈາຍສຽງເພື່ອສາທາລະນະປະໂຫຍດໃນປະເທດໄທໃນອານາຄົດ  ເອກະສານປະກອບການສຳມະນາຂອງກົມປະຊາສຳພັນ ກົມປະຊາສຳພັນ 28-29 ມິຖຸນາ ປີ 2001
 • ອານາຄົດຂອງເຄເບີ້ນທີວີຢູ່ທີ່ປະໂຫຍດທີ່ໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ ບົດຄວາມນຳສະເຫນີໃນງານສຳມະນາຂອງກົມປະຊາສຳພັນ ໂຮງແຮມເຈົ້າພະຍາປາກ 2002
 • ກສຊ.ຫລັກການຂອງອົງກອນອິສະຫລະແລະມູມມອງບັນຫາເຊີງນະໂຍບາຍ ວາລະສານນິເທດສາດ ປີທີ 20 ສະບັບທີ 1 (ມັງກອນ-ມີນາ)ປີ 2002
 • ເຄເບີ້ນທີວີໄທ...ວິກິດຫລືໂອກາດ? ວາລະສານນິເທດສາດ ປີທີ 19 ສະບັບທີ 2 (ເມສາ-ມິຖຸນາ)2001
 • ການຄວບຄຸມໂຄສະນາ ມູມມອງຫນື່ງຂອງນັກວິຊາການ ບົດຄວາມນຳສະເຫນີໃນງານສຳມະນາຂອງ ສຄບ.ໂຮງແຮມບາງກອກເຊັນເຕີ້ 15 ມີນາ ປີ 2003
 • ມູມການເບິ່ງບັນຫາຂອງສຳນັກປະຈັກນິຍົມແລະສຳນັກວິພາກ:ຂໍ້ແຍ້ງຈາກຕ່າງມູມ ວາລະສານນິເທດສາດ ປີທີ 20 ສະບັບທີ 4 (ຕຸລາ-ທັນວາ)ປີ 2002
 • ເຄື່ອງຣາດສະອິດສະຣິຍາພອນຊັ້ນສູງສຸດທີ່ໄດ້ຮັບ
 • ມະຫາວະຊິມົງກຸດ 5 ທັນວາ ປີ 2004
 • ຫລຽນຈັກກະພັນດິມາລາ 5 ທັນວາ ປີ 2001
 • ປະຖົມຊ້າງເຜືອກ 5 ທັນວາ ປີ 1999
 • ປະຖົມມົງກຸດໄທ
 • ຫລຽນເງີນດີເຣກຄຸນນາພັນ
 • ຫລຽນກາຊາດສົມມະນາຄຸນຊັ້ນສອງ
ການເປັນສະມາຊິກຂອງສະມາຄົມວິຊາການ/ວິຊາຊີບ
 • ສະມາຄົມໂຄສະນາທຸລະກິດແຫ່ງປະເທດໄທ
 • ສະມາຄົມການຕະຫລາດແຫ່ງປະເທດໄທ
 • ສະມາຄົມການຈັດການທຸລະກິດແຫ່ງປະເທດໄທ

ສ້າງຕັ້ງຂື້ນໂດຍ  - Supawan  Sittipanya (02/07/2019 15:28:26)