สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(สำนักงาน กสทช.)

ที่อยู่ : 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม 10400

โทรศัพท์ : 0 2670 8888
โทรสาร : 0 2271 3516, 1200 กด 7
Email :  [email protected]

 

รับ -ส่ง หนังสือสารบรรณกลาง สำนักงาน กสทช. 

Email :   [email protected]
โทรศัพท์ : 0 2670 8888 ต่อ 2209, 2265
     (ติดต่อในวันและเวลาราชการ)
โทรสาร : 0 2290 5147


Facebook Line Youtube

สายงานกิจการด้านกระจายเสียงและโทรทัศน์

ที่อยู่ : อาคารเอ็กซิม เลขที่ 1193 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 02-2717600

หน่วยงานภายในกิจการกระจายเสียง
 

สำนักสนับสนุนการตรวจสอบภายใน ติดตามประเมินผล
และต่อต้านการทุจริต (ตบ.) ส่วนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต