Other

หมายเลขโทรศัพท์ประจำสำนักงาน กสทช. 02-670-8888 และ 02-271-0151-60
   
กลุ่มงาน เบอร์ต่อภายใน
วิทยุสมัครเล่น และ ซีบี 7415, 7435
การอบรม และสอบวิทยุสมัครเล่น 7737
วิทยุสื่อสารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7421, 7422
การอนุญาตวิทยุคมนาคมงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ 7410 , 7413, 7414,7431
พนักงานวิทยุประจำเรือ (GOC) และทางอากาศ (ROC) 7436, 7440,7441,7442
ส่วนงานพาณิชย์ นำเข้า-นำออก มี ค้า สำรองจำหน่าย ซ่อม 7434,7450,7452 / 7453
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม (แบบมีโครงข่าย) 7035,7056,7089,7045
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม (แบบไม่มีโครงข่าย) 7111,7120,7122,7136
จัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม 6420,6422,6423,6424

 

Create by  - Pongdanai  Plubjang (7/4/2023 11:21:15 AM)

Download

Page views: 3478