Date of Record : Thursday, June 12, 2014

Purchase Name : จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาเปรียบเทียบการกำกับดูแลเนื้อหารายการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เพื่อชนกลุ่มน้อยในทีรอลใต้และไอร์แลนด์เหนือ

Category : ราคากลาง

Sub Category : การจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย

Create By  - admin NBTC

ดาวน์โหลด

    Link อื่นๆ