วันที่บันทึก : 22 พฤศจิกายน 2556

ชื่อเรื่อง : โครงการวิเคราะและประเมินความเสี่ยงด้านการให้บริการระบบเครือข่ายบรอดแบนด์ของประเทศไทยเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคใเศรษฐกิจอาเซียน

ประเภท : ราคากลาง

ประเภทย่อย : การจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย

Create By  - admin NBTC

ดาวน์โหลด

    Link อื่นๆ