วันที่บันทึก : 9 ตุลาคม 2557

ชื่อเรื่อง : โครงการศึกษาวิจัยเพื่อประเมินประสิทธิภาพของการส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

ประเภท : ราคากลาง

ประเภทย่อย : การจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย

Create By  - admin NBTC

ดาวน์โหลด

    Link อื่นๆ