วันที่บันทึก : 18 ตุลาคม 2561

ชื่อเรื่อง : โครงการส่งเสริมทักษะการรู้เท่าทันสื่อในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและสูงอายุชาติพันธุ์

คำค้นหา : สูงอายุ

ประเภท : ราคากลาง

ประเภทย่อย : การจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย

รายละเอียด :

*สำนัก ทบ.

Create By  - สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน(พย)

ดาวน์โหลด

  • โครงการส่งเสริมทักษะการรู้เท่าทันสื่อในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและสูงอายุชาติพันธุ์.pdf

    Link อื่นๆ