วันที่บันทึก : 12 เมษายน 2565

ชื่อเรื่อง : ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแนวทางในการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ โดยวิธีคัดเลือก

ประเภท : ราคากลาง

ประเภทย่อย : จ้างที่ปรึกษา

Create By  - สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน(พย)

ดาวน์โหลด

  • TOR-จ้างที่ปรึกษาส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ.pdf
  • ราคากลางจ้างที่ปรึกษาส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ.pdf

    Link อื่นๆ