เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการกำกับดูแลการรวมธุรกิจในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ภายหลังการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ)

ตามที่ สำนักงาน กสทช. ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการกำกับดูแลการรวมธุรกิจในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 ณ หอประชุมชั้น 1 สำนักงาน กสทช.
ในการนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงแก้ไขประกาศให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และสภาพธุรกิจในปัจจุบัน สำนักงาน กสทช. จึงเปิดรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.ฯ ถึงวันศุกร์ที่
11 พฤษภาคม 2561

 
โดยกรอกรายละเอียดลงในแบบแสดงความคิดเห็นพร้อมนำส่งมายังสำนักงาน กสทช. รายละเอียดดังนี้
 1. ช่องทางการนำส่งเอกสาร
  1. ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) competition.bc@gmail.com
  2. ทางโทรสาร หมายเลข 0 2279 9048-9
  3. นำส่งด้วยตนเองที่ สำนักงาน กสทช. (สำนักส่งเสริมการแข่งขันและกำกับดูแลกันเอง) ชั้น 22 อาคารเอ็กซิมแบงค์ ถนนพหลโยธิน
  4. ทางไปรษณีย์ (วงเล็บมุมซองว่า “แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการกำกับดูแลการรวมธุรกิจในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์”) ตามที่อยู่ดังนี้
สำนักงาน กสทช. (สำนักส่งเสริมการแข่งขันและกำกับดูแลกันเอง)
เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม)
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
 1. หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักส่งเสริมการแข่งขันและกำกับดูแลกันเอง (สส.) สำนักงาน กสทช. หมายเลขโทรศัพท์  0 2 271 7600 ต่อ 5613 , 5616 , 5618
 
หมายเหตุ   กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 

สร้างโดย   - mahittee jukrabath

Download

 • เอกสารนำเสนอในการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ.pdf
 • เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศฯ.pdf
 • แบบแสดงความคิดเห็น_ร่างประกาศ.pdf