ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอเอ็ม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติเอกฉันท์เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอเอ็ม และให้สำนักงาน กสทช. นำ (ร่าง) ประกาศดังกล่าวไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ก่อนเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณาต่อไป

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  (สำนักงาน กสทช.) จึงขอเชิญชวนหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ องค์กรภาคประชาชน หน่วยงานเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอเอ็ม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
1.  ประกาศเชิญชวนรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ: ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561
2.  ระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็น: 1 มิถุนายน 2561 – 30 มิถุนายน 2561
3.  กำหนดจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ: 12 มิถุนายน 2561 เวลา 8.30 – 14.00 น.
สถานที่: ณ ห้องประชุมชมัยมรุเชฐ ชั้น 3 สโมสรทหารบก (วิภาวดี) กรุงเทพมหานคร 
โดยสามารถส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะผ่านทางลิงก์ “แบบตอบ รับเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ” ภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2561 แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 
4.  สามารถนำส่งความคิดเห็นสาธารณะได้ตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ผ่านช่องทางการนำส่ง เอกสารดังต่อไปนี้ (เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง)
(4.1)    นำส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ดังนี้
                        สำนักงาน กสทช. (สำนักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์)
                        เลขที่ 1193 (อาคารเอ็กซิม ชั้น 20) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท
                        กรุงเทพฯ 10400
ทั้งนี้ โดยวงเล็บมุมซองว่า “แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอเอ็ม”
(4.2)    นำส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail): bc.standard@nbtc.go.th
            โดยตั้งชื่อเรื่อง “แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอเอ็ม”
(4.3)   นำส่งทางโทรสาร (Fax): 02-278-5203 โดยตั้งชื่อเรื่อง “แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอเอ็ม”
 (4.4)   นำส่งผ่านทางลิงก์ “(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอเอ็ม” “(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอเอ็ม 

5.  สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: สำนักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ สำนักงาน กสทช. หมายเลขโทรศัพท์: 02-271-7600 ต่อ 5302, 5307 และ 5310 Email: bc.standard@nbtc.go.th

สร้างโดย   - mahittee jukrabath

Download

  • เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะฯ.pdf
  • แบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะฯ.pdf
  • ร่างประกาศฯ.pdf