การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง กำหนดเพดานอัตราสูงสุดสำหรับค่าดำเนินการวัดการแพร่แปลกปลอมของสถานี

ด้วย ปัจจุบันผู้ทดลองประกอบกิจการส่วนใหญ่ได้ผ่านการวัดแพร่แปลกปลอมของสถานี อีกทั้ง มีการติดตั้งอุปกรณ์เสริมเพื่อป้องกันการรบกวนคลื่นความถี่เพิ่มเติม ทำให้การตรวจวัดแพร่แปลกปลอมของสถานีสามารถดำเนินการได้โดยง่ายและลดความซับซ้อนลงมาก ซึ่งมีผลช่วยลดระยะเวลาดำเนินการและต้นทุนของผู้ทดสอบอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการวัดการแพร่แปลกปลอมของสถานี และเพื่อให้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวมีอัตราที่เหมาะสมกับลักษณะงานและสภาพของตลาดทั่วไป ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 จึงได้มีมติเห็นชอบต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง กำหนดเพดานอัตราสูงสุดสำหรับค่าดำเนินการวัดการแพร่แปลกปลอมของสถานี พร้อมมอบหมายให้สำนักงาน กสทช. นำร่างประกาศฉบับดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) จึงขอเชิญชวนผู้ทดลองประกอบกิจการ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ องค์กรภาคประชาชน หน่วยงานเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง กำหนดเพดานอัตราสูงสุดสำหรับค่าดำเนินการวัดการแพร่แปลกปลอมของสถานีโดยสามารถศึกษารายละเอียดของร่างประกาศและร่วมแสดงความคิดเห็นได้ ดังนี้ 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.nbtc.go.th หรือ https://broadcast.nbtc.go.th หัวข้อ “การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง กำหนดเพดานอัตราสูงสุดสำหรับค่าดำเนินการวัดการแพร่แปลกปลอมของสถานี”

ประกาศเชิญชวนรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ: ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2561 เป็นต้นไป
ระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็น: ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2561

ช่องทางการนำส่งแบบแสดงความคิดเห็น
นำส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ ดังนี้ 
สำนักงาน กสทช. (สำนักการอนุญาตประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ปส. 1)) 
อาคารเอ็กซิม แบงค์ เลขที่ 1193 ชั้น 21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

หมายเหตุ ขอให้วงเล็บมุมซองว่า “(แสดงความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง กำหนดเพดานอัตราสูงสุดสำหรับค่าดำเนินการวัดการแพร่แปลกปลอมของสถานี)”

ทางโทรสาร (Fax) หมายเลข 02 278 5202 
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : public.hearing.nbtc@gmail.com โดยตั้งชื่อเรื่อง “แสดงความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง กำหนดเพดานอัตราสูงสุดสำหรับค่าดำเนินการวัดการแพร่แปลกปลอมของสถานี” 

กำหนดการจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ: วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กสทช. ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) 
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

การส่งแบบตอบรับเข้าร่วมงาน
ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมงานจะต้องส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมการประชุมที่กรอกข้อมูลครบถ้วนชัดเจน พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนผู้เข้าร่วมงาน ภายในวันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2561 (เวลา 16.30 น.) ด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อ 4. โดยตั้งชื่อเรื่อง “ตอบรับการเข้าร่วมงานรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (การกำหนดเพดานอัตราสูงสุดสำหรับค่าดำเนินการฯ)”

หมายเหตุ สำนักงาน กสทช. มิได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดแก่ผู้เข้าร่วมงาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักการอนุญาตประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ปส. 1) 
หมายเลขโทรศัพท์ 02 271 7600 ต่อ 5110, 5112, 5114, 5123 และ 5139 
            
 

สร้างโดย   - mahittee jukrabath

Download

  • แบบแสดงความคิดเห็นฯ.pdf
  • แบบตอบรับการเข้าร่วมงาน.pdf
  • กำหนดการ.pdf
  • ร่างประกาศฯ.pdf