การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจากผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 1740 - 1785 MHz/1835 - 1880 MHz

         ด้วย กสทช. ในคราวการประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 มีมติเห็นชอบในหลักการร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 1740 - 1785 MHz/1835 - 1880 MHz (ฉบับที่ 2)  และแนวทางการจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะตามที่สำนักงาน กสทช. เสนอ โดยให้สำนักงาน กสทช. นำร่างประกาศฯ ดังกล่าวไปดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียและประชาชน ต่อไป
        สำนักงาน กสทช. จึงขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 1740 - 1785 MHz/1835 - 1880 MHz (ฉบับที่ 2)  โดยสามารถนำส่งแบบแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ในช่องทาง ดังนี้
            1)  ทาง e-mail: spectrum_auction@nbtc.go.th
             2)  ทางโทรสาร: 0 2278 5316
             3)  นำส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ดังนี้
                  สำนักงาน กสทช. (สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม)
                   เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม) แขวงสามเสนใน
                  เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

สร้างโดย   - mahittee jukrabath

Download

  • PH1800_Notification_Comment.docx
  • ร่างประกาศ-1800-MHz-ฉบับที่2.pdf