การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อการปรับปรุงประกาศ กสทช. เกี่ยวกับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางบก ย่านความถี่ VHF/UHF จำนวน 2 ฉบับ

ด้วย กสทช. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 ได้มีมติเห็นชอบเกี่ยวกับการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป พร้อมทั้งเห็นชอบแนวทางการรับฟังความคิดเห็นฯ ต่อ การปรับปรุงประกาศ กสทช. เกี่ยวกับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางบก ย่านความถี่ VHF/UHF จำนวน 2 ฉบับ ตามที่สำนักงาน กสทช. เสนอสำนักงาน กสทช. ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป ส่งความเห็นพร้อมเหตุผลต่อร่างประกาศ กสทช. ดังกล่าวอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรมายังสำนักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2561  ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้
          1) Email: [email protected]
          2) โทรสาร:  0 2271 3518
          3) ไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ดังนี้
                   สำนักงาน กสทช. (สำนักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม) 
                   เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม)
                   แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
                   กรุงเทพฯ 10400


ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. จะจัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อ การปรับปรุงประกาศ กสทช. เกี่ยวกับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางบก ย่านความถี่ VHF/UHF จำนวน 2 ฉบับ ในวันอังคาร ที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 – 14.30 น. ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ โซน C สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมงานดังกล่าว  สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม (ทท.) สำนักงาน กสทช. โทรศัพท์ 0 2271 0510 ต่อ 6360 โทรสาร 0 2271 3518 Email: [email protected]
 

Download

  • เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ.pdf
  • แบบแสดงความคิดเห็นฯ.docx
  • กำหนดการ.pdf
  • ร่างประกาศฯ.pdf
  • ร่างประกาศฯ-digital.pdf

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (7/5/2018 11:00:21 AM)