การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ........

ด้วย ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ครั้งที่.14/2561 เมื่อวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561.ได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ........ พร้อมให้นำร่างประกาศฉบับดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการรับฟังคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป เพื่อนำความเห็นที่ได้มาประกอบการพิจารณาก่อนออกประกาศ
สำนักงาน กสทช. จึงขอเชิญชวน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ องค์กรภาคประชาชน หน่วยงานเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างประกาศดังกล่าว โดยกรอกรายละเอียดลงในแบบแสดงความคิดเห็นพร้อมนำส่งมายังสำนักงาน กสทช. โดยมีรายละเอียดดังนี้
ช่องทางการนำส่งเอกสาร
(1) นำส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ดังนี้
          สำนักงาน กสทช. (สำนักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์)
          87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
ทั้งนี้ โดยวงเล็บมุมซองว่า “(แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ........)”
(2) ทางโทรสาร หมายเลข 0 2278 5202
(3) ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : public.hearing2018@gmail.com
          โดยตั้งชื่อเรื่อง “แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ........”
ระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็น
          ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2561 – 14 กันยายน 2561
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.2) สำนักงาน กสทช.
หมายเลขโทรศัพท์ 02 271 7600 ต่อ 5181, 5176 , 5154

 
 

สร้างโดย   - mahittee jukrabath

Download

  • แบบแสดงความคิดเห็นฯ.pdf
  • ร่างประกาศฯ.pdf