การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็นอัตราอ้างอิง

ด้วย คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในคราวการประชุมครั้งที่ 17/2561 เมื่อวันพุธที่ 5 กันยายน 2561 ได้มีมติมีมติเห็นชอบในหลักการของการขยายระยะเวลาการใช้อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็นอัตราอ้างอิง เห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็นอัตราอ้างอิง และให้สำนักงาน กสทช. ดำเนินการนำร่างประกาศฯ ไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ โดยกำหนดให้มีระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นไม่น้อยกว่า 30 วัน ด้วยการประกาศเชิญชวนผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช.

ในการนี้ สำนักงาน กสทช. จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบกิจการ สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคประชาชน หน่วยงานเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างประกาศฯ ดังกล่าว โดยกรอกรายละเอียดลงในแบบแสดงความคิดเห็นพร้อมนำส่งมายังสำนักงาน กสทช. โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็น
    เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
2. ระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็น: ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2561 - 10 ตุลาคม 2561
3. ช่องทางการนำส่งความคิดเห็น
    3.1 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail): ic@nbtc.go.th
    โดยตั้งชื่อเรื่อง “แสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็นอัตราอ้างอิง”
    3.2 นำส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ดังนี้
    สำนักงาน กสทช. (สำนักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย)
    เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
    โดยวงเล็บมุมซอง “แสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็นอัตราอ้างอิง”
    3.3 โทรสาร: 02-271-2853
4. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: สำนักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย (ชท.) สำนักงาน กสทช. หมายเลขโทรศัพท์ 02-670-8888 ต่อ 7648, 7628
 

Download

  • เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะฯ.pdf

สร้างโดย  -   (6/9/2561 14:51:15)