การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจากผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุ กิจการประจำที่ และ ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 ฉบับ

ด้วย กสทช. ในคราวประชุม ครั้งที่ 17/2561 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการต่อ
(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุ กิจการประจำที่ ย่านความถี่ 10 กิกะเฮิรตซ์ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุ กิจการประจำที่ ย่านความถี่ 13 กิกะเฮิรตซ์ และ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่ร่วมกันระหว่างกิจการประจําที่ผ่านดาวเทียมกับกิจการประจําที่ และกิจการประจําที่ผ่านดาวเทียมกับกิจการเคลื่อนที่ (ฉบับที่ 2) และเห็นชอบแนวทาง การจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ทั้ง 3 ฉบับดังกล่าว ตามที่สำนักงาน กสทช. เสนอ

สำนักงาน กสทช. จึงขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างประกาศดังกล่าว โดยสามารถนำส่งแบบแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ในช่องทางดังต่อไปนี้
          1) Email: spectrum@nbtc.go.th
          2) โทรสาร:  0 2271 3518
          3) ไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ดังนี้
                   สำนักงาน กสทช. (สำนักบริหารคลื่นความถี่) 
                   เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม)
                   แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
                   กรุงเทพฯ 10400

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารคลื่นความถี่ (คภ.) สำนักงาน กสทช. โทรศัพท์ 0 2670 8888 ต่อ 4146  Email: spectrum@nbtc.go.th
 

สร้างโดย   - mahittee jukrabath

Download

  • เอกสารรับฟังความเห็น.pdf
  • แบบแสดงความคิดเห็น.docx