การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไป ต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 890 - 895/935 - 940 MHz

ด้วย กสทช. ในคราวการประชุม กสทช. ครั้งที่ 18/2561 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 มีมติเห็นชอบในหลักการร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 890 - 895/935 - 940 MHz และแนวทางการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะตามที่สำนักงาน กสทช. เสนอ โดยให้สำนักงาน กสทช. นำร่างประกาศฯ ดังกล่าวไปดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนต่อไป 

สำนักงาน กสทช. จึงขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 890 - 895/935 - 940 MHz โดยสามารถพิจารณารายละเอียดและส่งแบบแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันที่ 20 - 24 กันยายน 2561 ในช่องทาง ดังนี้
1) ทาง e-mail: spectrum_auction@nbtc.go.th
2) ทางโทรสาร: 0 2278 5316
3) นำส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่
สำนักงาน กสทช. (สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม)
เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม) แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Download

  • แบบแสดงความคิดเห็นฯ.docx
  • ร่างประกาศฯ.pdf

สร้างโดย  -   (19/9/2561 16:56:27)