การรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ)

ตามที่มาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กำหนดหลักการว่า “ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และนำมาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน” นั้น
เพื่อให้กระบวนการตราร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ของสำนักงาน กสทช. สอดคล้องกับบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 สำนักงาน กสทช. จึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เกี่ยวกับการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ กสทช.) และขอเชิญชวนผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ผู้แทนสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคประชาชน องค์กร ด้านคุ้มครองผู้บริโภค หน่วยงานเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เกี่ยวกับการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ กสทช.) เพื่อสำนักงาน กสทช. จะได้รวบรวมความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องนำมาสรุปผลประกอบการพิจารณาเสนอร่างกฎหมายต่อไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. รูปแบบและวิธีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. ได้ที่ www.nbtc.go.th และเว็บไซต์ www.lawamendment.go.th เป็นเวลา 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 9 – 23  พฤศจิกายน 2651 
2. ช่องทางการนำส่งแบบแสดงความคิดเห็นตามที่สำนักงาน กสทช. กำหนด
2.1 แสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ www.nbtc.go.th และ www.lawamendment.go.th
2.2 ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) :  nutsuda.a@nbtc.go.th โดยขอให้ตั้งชื่อเรื่อง “แสดงความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ"
2.3 ทางโทรสาร: 0 2278 3355 โดยขอให้ตั้งชื่อเรื่อง “แสดงความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ"
3. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: สำนักกฎหมายโทรคมนาคม สำนักงาน กสทช. หมายเลขโทรศัพท์ 0 2670 8888 ต่อ 7216,5091,1553

สร้างโดย   - mahittee jukrabath

Download

  • แบบแสดงความเห็นฯ.docx
  • แบบแสดงความเห็นฯ.pdf
  • ความจำเป็นในการตรากฎหมาย.pdf
  • ประเด็นที่จะรับฟังความเห็น.pdf
  • ร่าง-พรบ-องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ.pdf
  • สภาพปัญหา.pdf
  • หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ.pdf
  • หลักการอันเป็นสาระสำคัญ.pdf