การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง กำหนดลักษณะและประเภทของกิจการโทรคมนาคม ที่ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม

ด้วยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในการประชุมครั้งที่ 20/2561 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง กำหนดลักษณะและประเภทของกิจการโทรคมนาคมที่ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและแนวทางการจัดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อ (ร่าง) ประกาศฉบับดังกล่าว ทั้งนี้ มอบหมายให้สำนักงาน กสทช. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกาศบังคับใช้ตามขั้นตอน ต่อไป

สำนักงาน กสทช. ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป ส่งความเห็นพร้อมเหตุผลต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ฉบับดังกล่าวอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรมายังสำนักกฎหมายโทรคมนาคม (มท.) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2561
1) Email: nootchanate.s@nbtc.go.th
2) นำส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ดังนี้
                   สำนักงาน กสทช. (สำนักกฎหมายโทรคมนาคม อาคารอำนวยการ ชั้น 5
                   เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม)
                   แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
                   กรุงเทพฯ 10400
3) โทรสาร 0 2278 3355

หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักกฎหมายโทรคมนาคม   โทรศัพท์ 0 2670 8888 ต่อ 7228  Email: nootchanate.s@nbtc.go.th
 

สร้างโดย   - mahittee jukrabath

Download

  • แบบแสดงความคิดเห็นฯ.docx
  • ความเป็นมาฯ.pdf
  • ประกาศเชิญชวนฯ.pdf
  • ร่างกำหนดลักษณะและประเภทฯ.pdf