การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการการกระทำที่มีลักษณะ เป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2)

ด้วยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในการประชุมครั้งที่ 21/2561 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) และแนวทางการจัดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อ (ร่าง) ประกาศฉบับดังกล่าว ทั้งนี้ มอบหมายให้สำนักงาน กสทช. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกาศบังคับใช้ตามขั้นตอนต่อไป
          สำนักงาน กสทช. ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป ส่งความเห็นพร้อมเหตุผลต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ฉบับดังกล่าวอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรมายังสำนักกฎหมายโทรคมนาคม ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 16 ธันวาคม 2561 – 14 มกราคม 2562
  1. Email: kalyathas.v@nbtc.go.th
  2. นำส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ดังนี้
สำนักงาน กสทช. (สำนักกฎหมายโทรคมนาคม อาคารอำนวยการ ชั้น 5)
เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 5 (สายลม)
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
  1. โทรสาร 0 2278 3355 
หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักกฎหมายโทรคมนาคม โทรศัพท์ 0 267 8888 ต่อ 7232 Email: kalyathas.v@nbtc.go.th
 

Download

  • เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ.pdf
  • ประกาศเชิญชวน.docx

สร้างโดย  - มหิตถีห์  จักราบาตร (30/11/2561 12:07:28)