การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพักหรือหยุดการให้บริการโทรคมนาคม

ด้วยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)     ในการประชุมครั้งที่ 21/2561 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพักหรือหยุดการให้บริการโทรคมนาคม และแนวทางการจัดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อ (ร่าง) ประกาศฉบับดังกล่าว ทั้งนี้ มอบหมายให้สำนักงาน กสทช. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกาศบังคับใช้ตามขั้นตอนต่อไป
สำนักงาน กสทช. ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป ส่งความเห็นพร้อมเหตุผลต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ฉบับดังกล่าวอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรมายังสำนักกฎหมายโทรคมนาคม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2561 - 14 มกราคม 2562
1) Email: warunrat.k@nbtc.go.th
2) นำส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ดังนี้
           สำนักงาน กสทช. (สำนักกฎหมายโทรคมนาคม อาคารอำนวยการ ชั้น 5)
           เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม)
           แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
           กรุงเทพฯ 10400
3) โทรสาร 0 229 5138
 
หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักกฎหมายโทรคมนาคม โทรศัพท์ 0 2670 8888 ต่อ 1611  Email: warunrat.k@nbtc.go.th
 

สร้างโดย   - mahittee jukrabath

Download

  • เอกสารประกอบการรับฟังความเห็นฯ.pdf
  • ประกาศเชิญชวน.docx