การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เป็นร่างที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ) **เฉพาะประเด็นที่ขัดกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติฉบับที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ**

ตามที่มาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กำหนดหลักการว่า “ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และนำมาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน” นั้น
เพื่อให้กระบวนการตราร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งมีประเด็นที่เกินหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติฯ ฉบับที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ สอดคล้องกับบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่กำหนดว่า ก่อนการตรากฎหมาย   ทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง สำนักงาน กสทช. และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และขอเชิญชวนผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ผู้แทนสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคประชาชน องค์กรด้านคุ้มครองผู้บริโภค หน่วยงานเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อสำนักงาน กสทช. และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จะได้รวบรวมความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องนำมาสรุปผลประกอบการพิจารณาเสนอร่างกฎหมายต่อไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. รูปแบบและวิธีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
  • ผ่านเว็บไซต์เป็นเวลา 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 3 – 18 ธันวาคม 2561 ดังต่อไปนี้
1.1 เว็บไซต์สำนักงาน กสทช. http://www.nbtc.go.th
1.2 เว็บไซต์สภานิติบัญญัติแห่งชาติ https://www.senate.go.th/view/1/การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติ/TH-TH หัวข้อ : ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
2. ช่องทางการนำส่งแบบแสดงความคิดเห็น
2.1 ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : panisa.p@nbtc.go.th โดยขอให้ตั้งชื่อเรื่อง “แสดงความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....”
2.2 ทางโทรสาร: 0 2278 3355 โดยขอให้ตั้งชื่อเรื่อง “แสดงความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....”
2.3 แสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
3. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
สำนักกฎหมายโทรคมนาคม หมายเลขโทรศัพท์ 0 2670 8888 ต่อ 7237
.....................................................................................................................................................................................................................................
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะฯ (คลิ๊ก)

สร้างโดย   - mahittee jukrabath

Download

  • แบบสอบถามการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ.docx
  • ประกาศเชิญชวน.pdf
  • ร่างประกาศฯ.pdf