ขอเชิญร่วมการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ผลิต นำเข้า จำหน่าย หรือมีไว้เพื่อจำหน่ายหรือรับติดตั้งเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์สำหรับใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิก พ.ศ. 2555 (ฉบับที่ 2)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ครั้งที่.1/2562 เมื่อวันอังคารที่ 8 มกราคม 2562.ได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ผลิต นำเข้า จำหน่าย หรือมีไว้เพื่อจำหน่ายหรือรับติดตั้ง เครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์สำหรับใช้รับหรือ แปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิก พ.ศ. 2555 (ฉบับที่ 2) พร้อมให้นำร่างประกาศฉบับดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการรับฟังคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 เพื่อนำความเห็นที่ได้มาประกอบการพิจารณาก่อนออกประกาศ
โดยสาระสำคัญของการแก้ไขประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ผลิต นำเข้า จำหน่าย หรือมีไว้เพื่อจำหน่ายหรือรับติดตั้ง เครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์สำหรับใช้รับหรือ
แปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิก
พ.ศ. 2555 (ฉบับที่ 2) เพื่อปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในแต่ละประเภทให้สอดคล้องกับต้นทุน (Cost Orientation) ต่อใบอนุญาต
ในการนี้ สำนักงาน กสทช. จึงขอเรียนเชิญผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ผลิต นำเข้า จำหน่าย หรือมีไว้เพื่อจำหน่ายหรือรับติดตั้ง เครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์สำหรับใช้รับหรือ แปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิก พ.ศ. 2555 (ฉบับที่ 2) โดยสามารถ
ร่วมแสดงความคิดเห็นตามแบบที่กำหนด ได้ระหว่างวันที่ 21 มกราคม 2562 จนถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ผ่านช่องทาง ดังนี้ง
          1. ส่งความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรทางจดหมายลงทะเบียน : โดยจะถือเอาวันที่ไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ประทับตรารับจดหมาย
          ที่อยู่ “สำนักงาน กสทช. เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม) แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400” วงเล็บมุมซองว่า “(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ผลิต นำเข้า จำหน่าย หรือมีไว้เพื่อจำหน่ายหรือรับติดตั้ง เครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์สำหรับใช้รับหรือ แปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิก พ.ศ. 2555 (ฉบับที่ 2)”
          2. ยื่นความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยตนเอง : ณ สำนักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ อาคาร EXIM Bank ชั้น 20 ในวันและเวลาทำการ (08.30 – 16.30 น.)
          3. ทางโทรสาร : หมายเลข 0 2271 0570
          4. ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : Legal.bc@nbtc.go.th ทั้งนี้ โปรดระบุชื่อและนามสกุลจริง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ด้วย 
........................................................................................................................................................................................................................................
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะฯ (คลิ๊ก)
 

สร้างโดย   - mahittee jukrabath

Download

  • แบบแสดงความคิดเห็น.docx
  • ประกาศ-มาตรา-70-(ฉบับที่-2).docx