การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง แนวทางการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาช่องรายการที่ได้รับอนุญาต

ด้วย ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาช่องรายการที่ได้รับอนุญาต โดยมอบหมายให้สำนักงาน กสทช. จัดทำเป็นประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และนำไปรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป โดยมีระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปไม่น้อยกว่า 30 วัน ทั้งนี้ ตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553
สำนักงาน กสทช. จึงขอเชิญชวน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ องค์กรภาคประชาชน หน่วยงานเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อหลักเกณฑ์ดังกล่าว โดยกรอกรายละเอียดลงในแบบแสดงความคิดเห็นพร้อมนำส่งมายังสำนักงาน กสทช. โดยมีรายละเอียดดังนี้
  1. ช่องทางการนำส่งเอกสาร
(1) นำส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ดังนี้
          สำนักงาน กสทช. (สำนักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์)
          87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
ทั้งนี้ โดยวงเล็บมุมซองว่า “แสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง แนวทาง
การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาช่องรายการที่ได้รับอนุญาต”
(2) ส่งด้วยตนเองที่สำนักงาน กสทช. อาคารเอ็กซิม ชั้น 21 สำนักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์       วันและเวลาทำการ (08.30 – 16.30 น.)
(3) ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : public.hearing2018@gmail.com
โดยตั้งชื่อเรื่อง “แสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง แนวทางการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาช่องรายการที่ได้รับอนุญาต”
(4) ทางโทรสาร หมายเลข 0 2278 5202
  1. ระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็น
          ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 – 10 มีนาคม 2562
  1. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.2) สำนักงาน กสทช.
หมายเลขโทรศัพท์ 02 271 7600 ต่อ 5167 , 5169 , 5161
.....................................................................................................................................................................................................................................
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะฯ (คลิ๊ก)

สร้างโดย   - mahittee jukrabath

Download

  • แบบแสดงความเห็นฯ.doc
  • ร่างประกาศฯ.pdf