การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจากผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. ...)


                   ด้วย กสทช. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. ...) และเห็นชอบแนวทางการจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ  ตามที่สำนักงาน กสทช. เสนอ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
                   สำนักงาน กสทช. จึงขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. ...) โดยสามารถนำส่งแบบแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2562 ในช่องทางดังต่อไปนี้
 1) Email: spectrum@nbtc.go.th
                    2) โทรสาร:  0 2271 3518
                    3) ไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ดังนี้
                   สำนักงาน กสทช. (สำนักบริหารคลื่นความถี่) 
                   เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม)
                   แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
                   กรุงเทพฯ 10400
                   
ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. จะจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในวันที่ 6 มีนาคม 2562
เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลียร์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร (The Berkeley Hotel Pratunam Bangkok)
หากท่านประสงค์จะเข้าร่วมประชุม โปรดลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมประชุมโดยเลือก
และกรอกฟอร์มแบบตอบรับด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม https://goo.gl/forms/nIAoNVlVzBJAv3m03
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารคลื่นความถี่ (คภ.) สำนักงาน กสทช. โทรศัพท์ 0 2271 0151-60 ต่อ 907, 4136 โทรสาร 0 2271 3518 Email: spectrum@nbtc.go.th
 
ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  • เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและแบบแสดงความคิดเห็น
  • (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. ...)
  • ตารางกำหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ พ.ศ. 2560 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/220/52.PDF
  • (ร่าง) กำหนดการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
.....................................................................................................................................................................................................................................
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะฯ (คลิ๊ก)

สร้างโดย   - mahittee jukrabath

Download

  • Presentation.pdf
  • เอกสารรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ-080162.pdf
  • แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่-ฉบับที่-4-_พ-ศ.pdf
  • กำหนดการรับฟังความคิดเห็นแผนแม่บทฯ.pdf