การรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่ย่าน 5 กิกะเฮิรตซ์ และ(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคม ซึ่งใช้คลื่นความถี่ย่าน 2.4 กิกะเฮิรตซ์ และ/หรือ 5 กิกะเฮิรตซ์

ด้วยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในการประชุม ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 มีมติเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่ย่าน 5 กิกะเฮิรตซ์ และ(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคม ซึ่งใช้คลื่นความถี่ย่าน 2.4 กิกะเฮิรตซ์ และ/หรือ 5 กิกะเฮิรตซ์ และเห็นชอบแนวทางการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ต่อ(ร่าง) ประกาศฉบับดังกล่าว
สำนักงาน กสทช. ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ส่งความคิดเห็นพร้อมเหตุผลต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรมายังสำนักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 23 เมษายน 2562
1) โทรสาร:  0 2271 3518
2) Email: [email protected]
3) นำส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ดังนี้
          สำนักงาน กสทช. (สำนักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม) 
          เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม)
          แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
          กรุงเทพฯ 10400
 
หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: สำนักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม โทรศัพท์ 0 2670 8888 ต่อ 6300
....................................................................................................................................................................................................................................
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (คลิ๊ก)

Download

  • เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ.pdf
  • แบบแสดงความคิดเห็น.pdf
  • ร่าง_ประกาศ-5-GHzฯ.pdf
  • ร่าง_ประกาศมาตรฐาน-5GHzฯ.pdf

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (3/14/2019 11:03:26 AM)