การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคมสถานีฐาน ซึ่งใช้เทคโนโลยี IMT-2020

             ด้วยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในการประชุม ครั้งที่ 19/2562 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 มีมติเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคมสถานีฐาน ซึ่งใช้เทคโนโลยี IMT-2020 และ(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคมลูกข่าย ซึ่งใช้เทคโนโลยี IMT-2020 และเห็นชอบแนวทางการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ต่อ(ร่าง) ประกาศฉบับดังกล่าว
             สำนักงาน กสทช. ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป โดยสามารถส่งความคิดเห็นพร้อมเหตุผลต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ดังกล่าว อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรมายังสำนักเทคโนโลยีและมาตรฐานโทรคมนาคม ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2562 
            1) โทรสาร : 0 2271 3518
            2) Email : [email protected]
            3) นำส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ดังนี้
                        สำนักงาน กสทช. (สำนักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม) 
                        เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม)
                        แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
                        กรุงเทพฯ 10400
หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม โทรศัพท์ 02 670 8888 ต่อ 7666, 7655

Download

  • 1-เอกสารประกอบการับฟังความเห็น-5G-5.pdf
  • 2-ร่างประกาศมาตรฐาน-5G-สถานีฐาน-6.pdf
  • 3-ร่างประกาศมาตรฐาน-5G-ลูกข่าย-6.pdf
  • 4-แบบแสดงความเห็น.pdf

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (11/15/2019 3:02:38 PM)