การรับฟังความคิดของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ สำหรับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน สำหรับใช้งานเป็นการทั่วไป

     ด้วย กสทช. ได้ประชุมครั้งที่ 17/2563 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 มีมติเห็นชอบเห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ สำหรับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน สำหรับใช้งานเป็นการทั่วไป และเห็นชอบรูปแบบ แนวทาง และระยะเวลาในการจัดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป รวมถึงเอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อเรื่องดังกล่าว ตามที่สำนักงาน กสทช. เสนอ
     สำนักงาน กสทช. จึงขอเชิญผู้เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป ส่งความเห็นพร้อมเหตุผลต่อร่างประกาศ กสทช. ดังกล่าวอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรมายังสำนักเทคโนโลยีและมาตรฐานโทรคมนาคม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563  ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้
          1) Email: [email protected]
          2) โทรสาร:  0 2271 3518
          3) ไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ดังนี้
                    สำนักงาน กสทช. (สำนักเทคโนโลยีและมาตรฐานโทรคมนาคม) 
                    เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม)
                    แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
                    กรุงเทพฯ 10400
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักเทคโนโลยีและมาตรฐานโทรคมนาคม (ทท.) สำนักงาน กสทช. โทรศัพท์ 0 2271 0510 ต่อ 7611 โทรสาร 0 2271 3518 Email: [email protected]
 

Download

  • เอกสารประกอบการรับฟัง.pdf
  • แบบแสดงความคิดเห็น.doc
  • ร่าง_ประกาศฯ.pdf

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (9/29/2020 2:59:38 PM)