การรับฟังความคิดของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ต่อ การปรับปรุงประกาศ กสทช. เกี่ยวกับมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมสถานีฐาน และสถานีทวนสัญญาณ กิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล International Mobile Telecommunications (IMT)

     ด้วย กสทช. ได้ประชุมครั้งที่ 15/2564 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 มีมติเห็นชอบเห็นชอบในหลักการการปรับปรุงประกาศ กสทช. เกี่ยวกับมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมสถานีฐาน และสถานีทวนสัญญาณ กิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล International  Mobile Telecommunications (IMT) และเห็นชอบรูปแบบ แนวทาง และระยะเวลาในการจัดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป รวมถึงเอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อเรื่องดังกล่าว ตามที่สำนักงาน กสทช. เสนอ
     สำนักงาน กสทช. จึงขอเชิญผู้เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป ส่งความเห็นพร้อมเหตุผลต่อร่างประกาศ กสทช. ดังกล่าวอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรมายังสำนักเทคโนโลยีและมาตรฐานโทรคมนาคม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2564  ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้
     1) Email: [email protected]
     2) โทรสาร:  0 2271 3518
     3) ไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ดังนี้
          สำนักงาน กสทช. (สำนักเทคโนโลยีและมาตรฐานโทรคมนาคม) 
          เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม)
          แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
          กรุงเทพฯ 10400

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักเทคโนโลยีและมาตรฐานโทรคมนาคม (ทท.) สำนักงาน กสทช. โทรศัพท์ 0 2670 8888 ต่อ 7611 โทรสาร 0 2271 3518 Email: [email protected]
 

Download

  • ร่างประกาศ-กสทช-เรื่อง-3G-Base_Repeater-AAS.pdf
  • ร่างประกาศ-กสทช-เรื่อง-LTE-Base_Repeater-AAS.pdf
  • เอกสารประกอบการรับฟังฯ.pdf
  • แบบแสดงความคิดเห็น.doc

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (8/25/2021 12:26:26 PM)