ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นสาธารณะต่อ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ และร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การทดสอบการแพร่แปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม

     ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ครั้งที่ 21/2564 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการต่อร่างประกาศ กสทช. ทั้ง 2 ฉบับ ประกอบด้วย
     1. ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ
     2. ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การทดสอบการแพร่แปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียง ระบบเอฟเอ็ม
     โดยมอบหมายให้สำนักงาน กสทช. นำ ร่างประกาศ ทั้ง 2 ฉบับ ไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และนำเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณาต่อไป
     ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) จึงขอเชิญชวนหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ องค์กรภาคประชาชน หน่วยงานเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ ทั้ง 2 ฉบับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
    1. ระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ: ระหว่างวันที่ 4 ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565
    2. การดาวโหลดเอกสาร
     (1) เอกสารร่างประกาศ และแบบรับฟังความคิดเห็น (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)
     3. การนำส่งความคิดเห็นสาธารณะ
     สามารถนำส่งความคิดเห็นสาธารณะ ได้ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565 ผ่านช่องทางการนำส่งเอกสารดังต่อไปนี้ (เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง)
     3.1 นำส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ ดังนี้ สำนักงาน กสทช. (สำนักรับรองมาตรฐานวิศวกรรมในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์: รส.) เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
     ทั้งนี้ โดยวงเล็บมุมซองว่า “แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างประกาศ กสทช. จำนวน 2 ฉบับ” *โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
     3.2 นำส่งด้วยตนเอง ณ สำนักรับรองมาตรฐานวิศวกรรมในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์: รส. สำนักงาน กสทช. ชั้น 1 อาคารมนริริน เลขที่ 60 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
     3.3 นำส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) [email protected] โดยตั้งชื่อเรื่อง “แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างประกาศ กสทช. จำนวน 2 ฉบับ”
     4. การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
     สำนักงาน กสทช. จะจัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. จำนวน 2 ฉบับดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น. โดยจัดการประชุมเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้
     (1) เข้าร่วมการประชุม ณ สำนักงาน กสทช. อาคารหอประชุม ชั้น 2 (จำนวนจำกัด)
      (2) เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบออนไลน์
     โดยผู้ประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามารลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมได้ที่: (คลิ๊ก)
     โดยสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2564   เวลา 16.30 น. ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประชุม ณ สำนักงาน กสทช. (ตามข้อ (1)) จะต้องแนบไฟล์สแกนหรือภาพถ่ายของเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มมาในขั้นตอนการลงทะเบียนด้วย
     5. การเข้าร่วมประชุม
     (1) เมื่อท่านได้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมเรียบร้อยแล้ว สำนักงาน กสทช. จะส่ง  E-mail ยืนยันการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุมภายใน 3 วันทำการ และสำหรับผู้ที่เลือกเข้าร่วมการประชุมแบบออนไลน์ E-mail จะระบุ Link สำหรับเข้าร่วมการประชุมในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่ได้รับ E-mail ยืนยันการเข้าร่วมประชุม ขอให้ท่านตรวจสอบที่ Junk mail, Spam mail, Promotion ของ E-mail ที่ท่านใช้ลงทะเบียน หรือติดต่อสอบถามได้ทาง E-mail : [email protected] หรือเบอร์โทรศัพท์ 02 271 7600 ต่อ 6001 , 6043 , 6032
     (2) กรณีมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ สำนักงาน กสทช. เต็มทุกที่นั่งแล้ว ระบบจะให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยอัตโนมัติ
     6. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
     สำนักรับรองมาตรฐานวิศวกรรมในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (รส.)
     หมายเลขโทรศัพท์ 02 271 7600 ต่อ 6001 , 6043 , 6032
     E-mail: [email protected]

Download

  • (ร่าง)-ประกาศ-กสทช-เรื่อง-การทดสอบการแพร่แปลกปลอมฯ.pdf
  • แบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะแพร่แปลกปลอม.docx
  • (ร่าง)-ประกาศ-กสทช-การทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคฯ.pdf
  • แบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคฯ.docx

สร้างโดย  - มหิตถีห์  จักราบาตร (18/11/2564 14:21:57)

Download