การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ ร่างประกาศ กสทช. 2 ประกาศ 1. เรื่อง แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2565 – 2569) 2. ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บรายได้เพื่อนำไปสนับสนุนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (ฉบับที่ 2)

1. ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2565 – 2569)
2. ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บรายได้เพื่อนำไปสนับสนุนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (ฉบับที่ 2)
     ด้วย การประชุม กสทช. ครั้งที่ 21/2564 เมื่อวันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 มีมติเห็นชอบให้สำนักงาน กสทช. นำร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2565 – 2569) และร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บรายได้เพื่อนำไปสนับสนุนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (ฉบับที่ 2) ไปดำเนินการจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553
     ในการนี้ สำนักงาน กสทช. จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบกิจการ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานไม่แสวงหากำไรที่เกี่ยวข้อง สถาบันการศึกษา กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศ กสทช. 2 ประกาศ ดังกล่าว ในแบบแสดงความคิดเห็น และนำส่งมายังสำนักงาน กสทช. รายละเอียดดังนี้
     1. เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
     2. ระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ: ถึงวันที่ 9 มกราคม 2565
     3. ช่องทางการนำส่งความคิดเห็น:
         - นำส่งด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์สำนักงาน กสทช. (สำนักบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพื่อสังคม)
          เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
          โดยวงเล็บมุมซอง “แสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศ USO จำนวน 2 ประกาศ”
        - ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail ): [email protected]โดยตั้งชื่อเรื่อง “แสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศ USO จำนวน 2 ประกาศ”
        -โทรสาร 02 271 4227
     4. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: สำนักบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพื่อสังคม สำนักงาน กสทช. หมายเลขโทรศัพท์ 02 670 8888 ต่อ 8111-3 และ 8117
 

Download

  • เอกสารรับฟังความคิดเห็นสาธารณะฯ.pdf
  • แบบแสดงความคิดเห็นฯ.docx

สร้างโดย  - มหิตถีห์  จักราบาตร (19/11/2564 14:34:20)

Download