การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง ประมวลจริยธรรมผู้ปฏิบัติงานของสำนักงาน กสทช.

    ด้วยสำนักงาน กสทช. ได้ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง ประมวลจริยธรรมผู้ปฏิบัติงานของสำนักงาน กสทช. ซึ่งเคยได้ขอรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับหลักการของมาตรฐานจริยธรรมของสำนักงาน กสทช. มาแล้วครั้งหนึ่ง ดังนั้น เพื่อให้ได้ข้อมูลประกอบการพิจารณา (ร่าง) ประกาศฯ ดังกล่าวอย่างรอบด้าน สำนักงาน กสทช. จึงขอเชิญผู้ที่มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นพร้อมเหตุผลประกอบต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ฉบับดังกล่าว ทั้งนี้ ตามแบบแสดงความคิดเห็นอิเลคทรอนิกส์ (คลิ๊กแบบสำรวจความคิดเห็น) ได้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2564
หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักสนับสนุนการตรวจสอบภายใน ติดตามประเมินผล และต่อต้านการทุจริต (ตบ.) อาคารไอทาวเวอร์ ชั้น 24 โทรศัพท์ 0 2670 8888 ต่อ 2467 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : [email protected]
 

Download

  • ร่างประกาศฯ.pdf

สร้างโดย  - มหิตถีห์  จักราบาตร (24/11/2564 14:01:29)

Download