ประชาสัมพันธ์ประกาศเชิญชวนขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ในระบบเอฟเอ็ม สำหรับสำหรับการให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ

 
     ตามที่ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 23/2564 เมื่อวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการร่างประกาศเชิญชวนขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ในระบบเอฟเอ็มสำหรับสำหรับการให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ (ประกาศเชิญชวน) พร้อมทั้งมอบหมายให้เผยแพร่ประกาศเชิญชวนผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. เป็นระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่ลงประกาศ นั้น
     บัดนี้ ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่ใน ระบบเอฟเอ็ม สำหรับการให้บริการกระจายเสียงประเภทกิจการทางธุรกิจได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 20 ธันวาคม 2564 และมีผลใช้บังคับแล้ว สำนักงาน กสทช. จึงขอประกาศเชิญชวนให้ผู้ที่มีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในระบบเอฟเอ็ม สำหรับการให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ได้รับทราบข้อมูลได้อย่างทั่วถึง

 

Download

  • ประกาศเชิญชวน-เรื่อง-การขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่-เอฟเอ็ม-organized.pdf
  • ประกาศ-กสทช-เรื่อง-แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม.PDF

สร้างโดย  - มหิตถีห์  จักราบาตร (27/12/2564 14:41:49)

Download