ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในระบบเอฟเอ็มสำหรับ การให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ

     ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้ออกประกาศเชิญชวน เรื่อง การขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ในระบบเอฟเอ็มสำหรับการให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการทางธุรกิจ ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2564 โดยสำนักงาน กสทช. ได้มีการประชาสัมพันธ์ประกาศเชิญชวนไปแล้วนั้น   
     ในการนี้ สำนักงาน กสทช. จะจัดให้มีการประชุมชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในระบบเอฟเอ็ม สำหรับการให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ในวันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 09.00-13.30 น. และเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงจัดให้มีการประชุม ณ หอประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กสทช.ถนนพหลโยธิน ซอย 8 กรุงเทพฯ (จำนวนจำกัด) และในรูปแบบการจัดประชุมผ่านระบบออนไลน์ สำนักงาน กสทช. จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม โดยสามารถศึกษารายละเอียดของการประชุมชี้แจงข้อมูลดังกล่าวได้ดังนี้
     1. การดาวน์โหลดเอกสาร 
     (1) สามารถดาวน์โหลดเอกสารร่างประกาศ และแบบรับฟังความคิดเห็น ได้ที่ (คลิีก)
     (2) กำหนดการประชุม (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)
     2. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
     การประชุมชี้แจงข้อมูลจัดขึ้นใน 2 รูปแบบ ดังนี้
     (1) เข้าร่วมการประชุม ณ สำนักงาน กสทช. (จำนวนจำกัด 50 ท่าน โดยผู้เข้าร่วมการประชุมต้องแนบเอกสารรับรอง
     การฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มและลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้น)
ผู้ประสงค์เข้าร่วมการประชุมณ สำนักงาน กสทช. สามารถลง
     ทะเบียนเข้าร่วมการประชุมได้ที่ (คลิ๊ก)
     โดยสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 12.00 น.
     (2) เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบออนไลน์ โดยสามารถเข้ารับชมการประชุมได้ในวันและเวลาข้างต้นผ่าน (คลิ๊ก)
     3. การเข้าร่วมประชุม

     (1) เมื่อท่านได้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม ณ สำนักงาน กสทช. เรียบร้อยแล้ว สำนักงาน กสทช. จะส่ง E-mail ยืนยันการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุมภายใน 2 วันทำการหากท่านไม่ได้รับ E-mail ยืนยันการเข้าร่วมประชุม ขอให้ท่านตรวจสอบที่ Junk mail, Spam mail, Promotion ของ E-mail ที่ท่านใช้ลงทะเบียน หรือติดต่อสอบถามได้ทาง E-mail : [email protected]
     (2) กรณีมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ สำนักงาน กสทช. เต็มทุกที่นั่งแล้ว ระบบจะแจ้งช่องทางการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยอัตโนมัติ
     (3) กรณีลงทะเบียนไม่สำเร็จหรือไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบออนไลน์ได้ สามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทาง Facebook กสทช. ที่ https://www.facebook.com/ONBTC/หรือรับชมการประชุมย้อนหลังได้ทาง Facebook กสทช. หรือ Youtubeกสทช. ที่ https://www.youtube.com/c/nbtcth-channel
     4. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำนักการอนุญาตประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ปส.) สำนักงาน กสทช. หมายเลข โทรศัพท์ 02 271 7600 E-mail: [email protected]

Download

  • กำหนดการประชุมชี้แจงฯ.pdf

สร้างโดย  - มหิตถีห์  จักราบาตร (29/12/2564 9:23:33)

Download