ประกาศรายชื่อผู้ทดสอบการวัดแพร่แปลกปลอมของสถานีวิทยุทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

สร้างโดย   - mahittee jukrabath

Download

  • ผู้ทดสอบการวัดแพร่แปลกปลอมฯ-ลำดับที่-1-5.pdf
  • รายชื่อผู้ทดสอบการแพร่แปลกปลอม-ลำดับที่-15-18.pdf
  • รายชื่อผู้ทดสอบการแพร่แปลกปลอม-ลำดับที่-19-23.pdf