Date of Record : Tuesday, June 23, 2020

Purchase Name : การชี้แจ้งข้อสอบถาม พัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Category : ประกวดราคา

Sub Category : ประกวดราคา

ดาวน์โหลด

  • การชี้แจงข้อสอบถามฯ.pdf

Create by  -   (6/23/2020 4:25:38 PM)

    Link อื่นๆ