Date of Record : Monday, June 29, 2020

Purchase Name : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. ภาค 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Category : ประกวดราคา

ดาวน์โหลด

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (6/29/2020 4:52:48 PM)

    Link อื่นๆ