Date of Record : Wednesday, November 25, 2020

Purchase Name : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการขับรถยนต์และรับ-ส่งเอกสาร ประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Category : ประกวดราคา

ดาวน์โหลด

  • ประกาศสำนักงาน-กสทช-เรื่อง-ประกวดราคาจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ฯ-ปี-2564.pdf

Create by  - นางสาววิมลวรรณ  โกศลสมบัติ (11/25/2020 11:25:29 AM)

    Link อื่นๆ