Date of Record : Wednesday, February 10, 2021

Purchase Name : ประกาศประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ระบบการลงทะเบียนเพื่อระบุตัวตนในการใช้งานอินเทอร์เน็ตแบบ WiFi ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Category : ประกวดราคา

ดาวน์โหลด

  • ประกาศประกวดราคา-และเอกสารประกวดราคาฯ.pdf

Create by  -   (2/10/2021 2:13:05 PM)

    Link อื่นๆ