Date of Record : Monday, June 29, 2020

Purchase Name : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการพัฒนาผังรายการของผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ผ่านระบบแอปพลิเคชั่น Line โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Category : ประกาศผู้ชนะ

ดาวน์โหลด

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ.pdf

Create by  -   (6/29/2020 2:49:59 PM)

    Link อื่นๆ